AS “Latvijas valsts meži” ar 2021. gada 11. marta vēstuli Nr.4.1-2_022e_220_21_570 informējusi Vides pārraudzības valsts biroju par izmaiņām plānotajās darbībās un apjomos ugunsdrošības risku mazināšanā dabas liegumā “Ovīši” un lūgusi apturēt dabas lieguma “Ovīši” ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procesu.
IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS
Lēmums par IVN nepieciešamību
2019

Paredzētā darbība - ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāns dabas liegumam “Ovīši”. Paredzētās darbības vietā plānots:

  • Lai nodrošinātu operatīvā transporta piekļuvi ugunsgrēka izcelšanās vietām dabas lieguma teritorijā, paredzēts novākt apaugumu gar dabiskajām brauktuvēm 46,3km kopgarumā.
  • Lai nepieciešamības gadījumā varētu ātri un operatīvi atklāt, ierobežot un likvidēt izcēlušos meža ugunsgrēkus, paredzēts nodrošināt kvalitatīvu meža ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļuvi ugunsgrēka vietai, paredzēts nolīdzināt dabisko brauktuvju klātnes 19.9 km garumā. Papildus paredzēts veikt remontdarbus esošajai dzelzsbetona pārbrauktuvei pāri Lūžņas upei.
  • Lai nepieciešamības gadījumā spētu ātri un operatīvi iegūt ūdeni izcēlušos meža ugunsgrēku likvidēšanai, plānots ierīkot papildus ūdensbaseina vietu 55.kv 18.nog un izbūvēt caurteku. Paredzētie ūdensbaseina izmēri 20x12m vai 0.024ha.
  • Lai informētu dabas lieguma apmeklētājus par ugunsbīstamību mežā, plānots izvietot brīdinājuma zīmes ceļu un dabisko brauktuvju malās.

Paredzētās darbības norises vieta: “Ovīši”, Ziemeļkurzemes reģiona, Ventspils novada Ances un Tārgales pagastos ar kadastra apzīmējumiem 9866 001 0136; 9866 001 0131; 9866 001 0171; 9866 001 0132; 9866 001 0164; 9866 001 0165; 9844 001 0065; 9866 002 0114; 9866 002 0127; 9866 002 0122; 9866 002 0113; 9866 002 0115; 9866 002 0110; 9866 002 0111; 9866 002 0112; 9866 002 0119; 9866 003 0180; 9866 003 0218; 9866 003 0202; 9866 003 0200; 9866 003 0181; 9866 003 0217; 9866 003 0216; 9866 004 0123, Rindas iecirkņa 1.-50., 52.-73., 75.-82., 191., 212. kvartālos (turpmāk – Darbības vieta). 

Projekta ierosinātājs Latvijas valsts meži AS
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 29.11.2019 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 29.11.2019