AS “Latvijas valsts meži” ar 2021. gada 11. marta vēstuli Nr.4.1-2_022c_220_21_569 informējusi Vides pārraudzības valsts biroju par izmaiņām plānotajās darbībās un apjomos ugunsdrošības risku mazināšanā dabas liegumā “Stiklu purvi” un lūgusi apturēt dabas lieguma “Stiklu purvi” ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procesu.
IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS
Lēmums par IVN nepieciešamību
2020

Paredzētā darbība: ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāns dabas liegumam “Stiklu purvi”.

Īss paredzētās darbības apraksts - Paredzētās darbības vietā plānots:

  • Lai nodrošinātu meža ugunsdzēsības operatīvo transportlīdzekļu kustību pa dabisko brauktuvi, nepieciešams iebūvēt 16 caurtekas, kas neizraisīs pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, bet nodrošinās dabisko hidroloģisko režīmu un ūdens plūsmas līmeni, kāds tas bijis pirms dabiskās brauktuves sakārtošanas. Izbūves darbos paredzēts izmantot granti un smilti, kas tiks iegūta tuvākajā licencētajā atradnē.
  • Lai nodrošinātu apdzīvotas vietas “Stikli” papildus drošību meža ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, nepieciešams izveidot papildus ugunsdrošības infrastruktūras (atvieglotas konstrukcijas meža autoceļš) objektu. Plānotais infrastruktūras objekts tiks ierīkots, veicot esošas dabiskās brauktuves pārbūvi. Uz 145/112 kvartāla stigas nepieciešams izbūvēt divas caurtekas, kas neietekmēs dabisko hidroloģisko režīmu, nemainīs esošo ūdens plūsmu, bet nepieciešamības gadījumā nodrošinās paaugstinātas caurgājamības tehnikas kustību. Izbūves darbos paredzēts izmantot granti un smilti, kas tiks iegūta tuvākajā licencētajā atradnē. Dabiski izveidojušās mitrajā ieplakā 145 kvartālā izveidos 20x12 m lielu ūdens ņemšanas vietu. Ūdens ņemšanas vieta aizņems 0.024 ha lielu platību. Minētā darbība plānota platībā, kas mazāka par 0.1 ha, tāpēc nav uzskatāms, ka tiks mainīta zemes lietošanas kategorija
  • Lai nepieciešamības gadījumā spētu operatīvi atklāt, ierobežot un likvidēt izcēlušos meža ugunsgrēkus, nepieciešams izveidot papildus ugunsdrošības infrastruktūras (atvieglotas konstrukcijas meža autoceļš) objektus. Plānotie infrastruktūras objekti tiks ierīkoti, veicot esošo dabisko brauktuvju pārbūvi. Papildus preventīvie pasākumi - kā ūdens ņemšanas vietas, caurtekas, nobrauktuves tiks ietvertas ugunsdrošības infrastruktūras tehniskajā projektā. 

Paredzētās darbības norises vieta: Ziemeļkurzemes reģiona Ventspils novada Puzes pagastā, kadastra apzīmējums 9860 011 0032; 9874 001 0004. Grīņu iecirkņa 145., 112., 146.-149., 164., 165., 190., 191., 354., 362. kvartālā. Talsu novada Valdgales pagastā, kadastra apzīmējums 8892 007 0013. Raķupes iecirkņa 336.-338., 347.-352., 361., 374.-376. kvartālos.

Projekta ierosinātājs Latvijas valsts meži AS
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 22.01.2020
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 19.05.2020 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 19.05.2020