IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
23.09.2013

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: valsts nozīmes ūdensnotekas „Ežurga” (ŪSIK kods 5322:01, pik.00/00-63/70) rekonstrukcija.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Sējas novads, ūdensnoteka „Ežurga”.

Ūdensnoteka apmēram 1km garumā šķērso īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu „Dzelves-Kroņa purvs”, kas ir ietverts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklā.

Projekta ierosinātājs Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA,
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 02.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 23.09.2013
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere, +371 67770818; +371 26113492

PiezīmeParedzētās darbības ierosinātājs ir atteicies no sākotnējās ieceres un lēmis par citu paredzētās darbības risinājumu, kam ietekmes uz vidi (vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju) novērtējums nav piemērots.