IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību
21.07.2016

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vecslocenes upes pārbūve un novadgrāvja būvniecība. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzēts Ķemeru nacionālā parka teritorijā gan padziļināt Vecslocenes upes gultni, gan izbūvēt jaunu novadgrāvi, tādējādi izmainot hidroloģiskos apstākļus apkārtējās teritorijās. Plānotās darbības ietekmes zonā atrodas Eiropas nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamu sugu atradnes.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 1) un 5)punkts; 3.2 panta (1)daļas 2)punkts; 4.1 panta (1)daļa; 8.panta (2)daļa, 11.panta 1)punkta a), d), e), f), 21)punkta a), b), 3)punkta a), c), d) un e); likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta (1), (4) un (5)daļa, Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)” 2.punkts.
Projekta ierosinātājs Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde, Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV–3118
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 21.08.2013
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 20.06.2016 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 21.07.2016
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere, +371 67770818; +371 26113492