IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas Investīciju attīstības aģentūra
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Atkrastes vēja parka “ELWIND un tā saistītas infrastruktūras būvniecība (turpmāk arī - Paredzētā darbība).

Paredzētās darbības norises vieta: Atkrastes vēja parka ELWIND un tā infrastruktūras iespējamā izveides vieta ir Latvijas Republikas jurisdikcijā esošie Baltijas jūras teritoriālie ūdeņi Kurzemes piekrastē. Vēja parka iespējamā izveides vieta saskaņā ar nacionālā līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta “JŪRAS PLĀNOJUMS 2030. Jūras plānojums Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem” 1. pielikumu “Jūras atļautā izmantošana” ir noteikta kā vēja parku izpētes zona E4 (turpmāk arī - E4 teritorija).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Atkrastes vēja parka “ELWIND un tā saistītas infrastruktūras būvniecība ir kopīgs Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu atkrastes vēja enerģijas projekts, kura mērķis ir palielināt reģiona enerģētisko neatkarību, sekmēt zaļās enerģijas ražošanu un uzlabot starpvalstu elektroenerģijas tīklu pieslēgumu.

Atkrastes vēja parkā ELWIND plānots uzstādīt aptuveni no 20 līdz 67 vēja elektrostacijas (turpmāk – VES). . Plānots, ka vienas VES jauda iespējama 15 - 25 MW. Vēja parka kopējā plānota jauda Latvijas Republikā ir no 500 līdz 1 000 MW, atkarībā no pieejamām tehnoloģijām uz projekta īstenošanas brīdi. Plānotā vēja parka platība ir ~ 200 km2. VES kopējais augstums paredzams līdz 350 m, rotora diametrs līdz 300 m.  

Kopprojektu plānots īstenot kā hibrīdtipa projektu, t.i., attiecīgajam projektam ir divas funkcijas – nodrošina atkrastes vēja parkā saražotās elektroenerģijas nodošanu sauszemes elektropārvades tīklā un izbūvēt ceturto starpsavienojumu starp elektroenerģijas pārvades tīkliem Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā, kura ietvaros, līdztekus elektroenerģijas ieguvei, tiek nodrošināta arī vēl viena elektropārvades tīkla starpsavienojuma izbūve starp Latvijas Republiku un Igaunijas Republiku. Proti, ir plānots ar elektropārvades starpsavienojumu jūrā savienot Latvijas Republikas atkrastes vēja parku “ELWIND” ar Igaunijas Republikas vēja parka daļu, kas atradīsies Sāremā salas R piekrastē, tādejādi jūras kabeļa savienojums nodrošinās Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas starpsavienojuma funkciju. 

Paredzētās darbības un tās alternatīvajai teritorijai tuvākās (attālumā līdz 40 km) Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā (Natura 2000) iekļautās teritorijas, kā arī tuvākās putniem nozīmīgās vietas (turpmāk - PNV):

1. E4 teritorijas attālums līdz identificētajām Natura 2000 teritorijām un PNV:

 • ~ 25 km līdz aizsargājamai jūras teritorijai “Irbes šaurums”  (Vietas kods: LV0900300; Tips: A); minētā teritorija iekļaujas PNV “Irbes jūras šaurums” (Kods: LV014) teritorijā;
 • ~ 33 km līdz dabas liegumam “Ovīši” (Vietas kods: LV0521500; Tips: C), dabas lieguma teritorija pārklājas ar PNV “Ovīši” (Kods: LV072) teritoriju;
 • ~ 8 km līdz aizsargājamai jūras teritorijai “Akmensrags” (Vietas kods: LV0900200; Tips: C), minētā teritorija pārklājas ar PNV “Piekraste no Ziemupes līdz Rīvai” (Kods: LV061) teritoriju;
 • 16 km līdz dabas liegumam “Ziemupe” (Vietas kods: LV0508100; Tips: C), dabas lieguma teritorija pārklājas ar PNV “Ziemupe” (Kods: LV070) teritoriju;
 • ~ 11 km līdz dabas liegumam “Užava” (Vietas kods: LV0520300; Tips: C), dabas lieguma teritorijas sauszemes daļa pārklājas ar PNV “Užavas piekraste” (Kods: LV071) teritoriju;
 • ~ 20 km līdz dabas parkam “Užavas lejtece” (Vietas kods: LV0304300; Tips: C), dabas lieguma teritorija pārklājas ar PNV “Užavas lejtece” (Kods: LV012) teritoriju;
 • 32 km līdz dabas liegumam “Užavas augštece” (Vietas kods: LV0536000; Tips: C), dabas lieguma teritorija pārklājas ar PNV “Užavas augštece” (Kods: LV0008) teritoriju.

 

2. E4 teritorijas kabeļu trases koridora (iespējamais pieslēgums sauszemē – Užavas apakšstacija)  attālumi līdz identificētajām Natura 2000 teritorijām un PNV:

 • ~ 13 km līdz aizsargājamai jūras teritorijai “Akmensrags” (Vietas kods: LV0900200; Tips: C), dabas lieguma teritorija pārklājas ar PNV “Piekraste no Ziemupes līdz Rīvai” (Kods: LV061) teritoriju;
 • ~ 7 km līdz aizsargājamai jūras teritorijai “Kura kurgu” (Vietas kods: EE0040434; Tips: A), minētā teritorija pārklājas ar PNV “Irbes jūras šaurums” (Kods: EE049) teritoriju;
 • ~ 13 km garumā šķērso aizsargājamo jūras teritoriju “Irbes šaurums
 • (Vietas kods: LV0900300; Tips: A), minētā teritorija iekļaujas PNV “Irbes jūras šaurums” (Kods: LV014) teritorijā;
 • ~ 3 km garumā šķērso dabas liegumu “Užava” (Vietas kods: LV0520300; Tips: C), dabas lieguma teritorijas sauszemes daļa pārklājas ar PNV “Užavas piekraste” (Kods: LV071).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. un 3. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, 20.1 pants, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.

Projekta ierosinātājs Latvijas Investīciju attīstības aģentūra, reģistrācijas numurs 90001739473, juridiskā adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442.
Paredzētās darbības iesniegums 24.04.2023.
Lēmums par IVN nepieciešamību

17.05.2023.Lēmums Nr. 5-02-1/4/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu

06.07.2023 Lēmums Nr. 5-02-1/8/2023 par grozījumiem 2023. gada 17. maija Lēmumā Nr. 5-02-1/4/2023 “par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu”

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

no 11.07.2023. līdz 11.08.2023.

Ar dokumentiem par paredzēto darbību sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties:

 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mājaslapā www.liaa.gov.lv/lv/elwind-aktualitates,
 • Dienvidkurzemes novada pašvaldības telpās Lielā ielā 76, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, LV 3430,
 • Liepājas valsts pilsētas pašvaldības telpās Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401,
 • Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, Ventspils, LV 3601,
 • Ventspils valsts pilsētas pašvaldībā Jūras ielā 36, Ventspilī, LV 3601.

Tiešsaistes videokonference (sanāksme) notiks 2023. gada 7. augustā plkst. 10.00, pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnēs www.liaa.gov.lv/lv/elwind-aktualitates un www.facebook.com/LIAALatvija laikā no 31. jūlija līdz 4. augustam. Videoprezentācija vietnēs www.liaa.gov.lv/lv/elwind-aktualitates, www.dkn.lv, www.liepaja.lv, www.ventspilsnovads.lv, www.ventspils.lv būs pieejama no 2023. gada 7. līdz 11. augustam.

Neklātienes apspriešanas laikā radušos jautājumus var sūtīt uz darbības ierosinātāja e-pasta adresi: elwind@liaa.gov.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnēs www.liaa.gov.lv/lv/elwind-aktualitates, www.dkn.lv, www.liepaja.lv, www.ventspilsnovads.lv un www.ventspils.lv līdz 2023. gada 18. augustam.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni un dotu iespēju iedzīvotājiem uzdot sevi interesējušos jautājumus, tiek organizēti divi informatīvie klātienes semināri:

 1. 2023. gada 2. augustā plkst. 17:30 Pāvilostas kultūras namā (adrese: Dzintaru iela 47, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466);
 2. 2023. gada 3. augustā plkst. 17:30 Jūrkalnes tautas namā (adrese: “Tautas nams”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626).

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2023. gada 11.augustam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

 Paziņojums par atkrastes vēja parka “ELWIND” un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.