IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Vēveri RSGA SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē  “Vēveri 2".

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamais īpašums “Vēveri” (kadastra Nr. 8096 007 0005) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  8096 007 0005, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts veikt derīgo izrakteņu ieguvi smilts atradnē “Vēveri 2” 9,045 ha platībā virs un zem pazemes ūdens līmeņa. Derīgos izrakteņus paredzēts iegūt ar ekskavācijas un smilts sūknēšanas metodi bez gruntsūdens līmeņa pazemināšanas. Derīgo izrakteņu ieguve plānota divās kāplēs.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa.
  • Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1), 4) punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 1. pielikuma 25. punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkts;
  • Likums “Par zemes dzīlēm”;
  • Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta 2. un 4. punkts.
  • Likuma “Par piesārņojumu” 5. panta 1., 5. un 7. punkts.
  • Aizsargjoslu likuma 12., 18., 24., 28., 35., 47., 55. pants.
  • Sugu un biotopu aizsardzības likuma  4., 5., 7., 9., 12. un 14. pants.
  • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. pants, 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā un otrā daļa, 17. pants, 19. pants. 20. panta pirmā daļa, 23. panta pirmās daļas 11) punkts un trešā daļa.
Projekta ierosinātājs

SIA “VĒVERI RSGA”, reģistrācijas Nr. 42103101056, juridiskā adrese: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002.

Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 08.06.2023. Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 08.06.2023.