IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Pamatceļš SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē “Čakši”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Nekustamais īpašums “Čakši” (īpašuma kadastra numurs 7846 001 0068, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7846 001 0068 un 7846 001 0067), Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts veikt smilts-grants un smilts ieguvi atradnē “Čakši” 4,995 ha platībā,  atradnes R un A iecirkņos. Derīgo izrakteņu ieguvi paredzēts veikt ar atklāta tipa ieguves tehnoloģiju – ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo izrakteņu ieguvi paredzēts veikt ar atklāta tipa ieguves tehnoloģiju – ar ekskavācijas metodi. Ieguve plānota līdz derīgā slāņa pamatnei, virs un zem gruntsūdens līmeņa, bez gruntsūdens līmeņa pazemināšanasAtradnes materiālu paredzēts realizēt gan dabīgā gan apstrādātā veidā. Rupjāko smilts-grants materiālu plānots drupināt ar mobilo drupināšanas iekārtu. Netiek izslēgta iespēja pēc attiecīga pieprasījuma nelielā daudzumā veikt materiāla skalošanu, lai atdalītu putekļu frakciju.

Paredzētās darbības vietas R iecirknis atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā Natura 2000: Rāznas Nacionālā parka dabas parka zonā

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa.
  • Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta pirmās daļas 1), 4) punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 1. pielikuma 25. punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkts.
  • Likums “Par zemes dzīlēm”.
  • Likuma “Par piesārņojumu” 5. pants.
  • Ministru kabineta 2015.gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts.

 

Projekta ierosinātājs SIA “Pamatceļš”, reģ. Nr. 52403043011, adrese: Jaunā iela 7G, Janopole, Griškānu pag., Rēzeknes nov. LV-4601
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 18.04.2023. Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 18.04.2023.