IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
JURMIKS SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes “Sakārņi” III iecirknī.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamais īpašums “Cerību kalns” (kadastra Nr. 7846 001 0183), Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts veikt smilts-grants un smilts ieguvi atradnes “Sakārņi” III iecirknī 9,21 ha platībā virs un zem pazemes ūdens līmeņa.  Derīgo izrakteņu ieguvi paredzēts veikt ar atklāta tipa ieguves tehnoloģiju – ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo izrakteņu ieguvi paredzēts veikt ar atklāta tipa ieguves tehnoloģiju – izmantojot tranšeju un pustranšeju metodi. Ieguve plānota virs un zem gruntsūdens līmeņa, bez gruntsūdens līmeņa pazemināšanasAtradnes materiālu paredzēts realizēt gan dabīgā gan apstrādātā veidā. 

Paredzētās darbības vieta D robežojas ar Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā Natura 2000: Rāznas Nacionālā parka dabas parka zonu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa.
  • Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta pirmās daļas 1), 4) punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 1. pielikuma 25. punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkts.
  • Likums “Par zemes dzīlēm”.
  • Ministru kabineta 2015.gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts.
Projekta ierosinātājs SIA “JURMIKS”, reģistrācijas numurs 40003951365, juridiskā adrese: Dzirciema iela 31-43, Rīga, LV-1083.
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 12.05.2023. Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 12.05.2023.