IVN Statuss
Pabeigts
IVN projekta ierosinātājs
SCHWENK Latvija SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2020
Atzinums par IVN izdots
2022

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Derīgo izrakteņu atradne “Purmales”, nekustamais īpašums “Purmales” (kadastra Nr. 4064 012 0009), Iecavas pagasts, Bauskas novads (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4064 012 0009 un 4064 012 0010) 

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales  85,7 ha platībā. Dolomīta ieguvei daļā no Darbības vietas  (47 ha platībā), kas ietilpst derīgo izrakteņu atradnē “Purmales 2006. – 2007. gadā veikts ietekmes uz vidi novērtējumu un Vides pārraudzības valsts birojs 2007. gada 28. septembrī izdeva Atzinumu Nr. 9.

Darbības vietas teritoriju pa vidu šķērso pašvaldības autoceļš V1040 Smiltaiņi- Audrupi - Jaunsvirkaļi, kas sadala īpašumu divos zemes gabalos: zemes gabalā Nr. 1 un zemes gabalā Nr. 2. Zemes gabalā Nr. 1 atrodas A kategorijas krājumi un ziemeļu daļas nelielā teritorijā atrodas N kategorijas krājumi, bet zemes gabalā Nr. 2 atrodas tikai N kategorijas krājumi. Atbilstoši Ierosinātājas veiktajiem aprēķiniem – plānotajā Darbības vietā aprēķināti 2 410 tūkst. m3 A kategorijas un 1 487 tūkst. m N kategorijas derīgo izrakteņu krājumi.

Dolomīta ieguvi plānots veikt divās kāplēs, atbilstoši ieža stiprības un saguluma īpašībām, virs un zem gruntsūdens līmeņa, izmantojot spridzināšanas metodi. Ieguves laikā tiek plānota ūdens atsūknēšana. Atsūknēto ūdeni plānots novadīt Ģedules upē pa koplietošanas meliorācijas grāvjiem. Gadā plānots iegūt ~112 tūkst. m3 dolomīta. Lai nodrošinātu Paredzētās darbības īstenošanu, tiek paredzēta derīgā materiāla drupināšana, mazgāšana un frakcionēšana.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta pirmā prim daļa, šā likuma 1. pielikuma Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.

Projekta ierosinātājs SCHWENK Latvija SIA, Rīga, Lielirbes iela 17A-28, LV-1046
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 29.04.2020
Lēmums par IVN nepieciešamību 14.05.2020
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 03.08.2020
Atzinums par IVN 06.05.2022
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

03.07.2020 līdz 22.07.2020 sākotnējā sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 3. līdz 22. jūlijam. No šī gada 13. jūlija līdz 17. jūlijam tīmekļa vietnē www.environment.lv būs pieejama videoprezentācija par paredzēto darbību. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2020. gada 16. jūlijā plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Jaunumi publicēto saiti.

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

 Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 16. augusta līdz                   14. septembrimSabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. gada 2. septembrī plkst. 17:05Dalību sabiedriskās apspriešanas sanāksmei lūdzam pieteikt iepriekš pa tālr. 25645229 vai rakstot uz kaspars.mallons@iecava.lv. Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sanāksmes norises līdz plkst.17:00. Uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sanāksmei. Tāpat sanāksmi būs iespējams vērot, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes publicēto saiti.

Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejama līdz 14. septembrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Jautājumus par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: purmales@environment.lv. Saņemtie jautājumi un atbildes uz jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 2021.gada 14. septembrim, tiks publicētas SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē.

 

 

16.02.2022. Birojā iesniegta SIA “SCHWENK Latvija” dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novadā, Iecavas pagastā aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

17.12.2021. Pieprasīta papildu informācija.

10.11.2021. Birojā iesniegta SIA “SCHWENK Latvija” dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Paziņojums par dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu SIA "SCHWENK Latvija" paredzētajai darbībai - dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” Iecavas novadā un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.