IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Siguldas Būvmeistars AS
Lēmums par IVN nepieciešamību
04.01.2021

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē “Tūrkalne” 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ropažu novads, nekustamais īpašums “Tūrkalne” (kadastra Nr.8084 017 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0101), nekustamais īpašums “Sināti” (kadastra Nr.8084 017 0010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8084 017 0026, 8084 017 0010 un 8084 017 0027), nekustamais īpašums “Daces” (kad. Nr.8084 017 0011, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0011), nekustamais īpašums “Vecpurmalas” (kadastra Nr.8084 017 0023) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0023), nekustamais īpašums “Robežnieki” (kadastra Nr.8084 017 0052, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0052) un nekustamais īpašums “Brekšutakas” (kadastra Nr.8084 017 0105, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0018) 

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota  plānota dolomīta ieguves darbu turpināšana 1998. gada 22. jūlijā AS “Siguldas Būvmeistars” izsniegtās Zemes dzīļu izmantošanas licences Nr.8/22VP laukumā un paplašināmā teritorijā, kopā ~80,3 ha platībā. Atbilstoši sniegtajai informācijai kopējā ieguvei paredzētās teritorijas platība šinī darbu posmā vēl nav precīzi nosakāma. Ietekmju uz apkārtējo vidi un pazemes ūdeņiem samazināšanai ieguves darbu paplašināšanu plānots veikt pakāpeniski, vairākos (piecos) posmos, kur katra atsevišķa dolomīta izstrādes darbu posmā platība plānota no 8,1 ha līdz 29,7 ha. Vienlaikus plānots veikt savulaik izstrādāto teritoriju rekultivāciju atradnes rietumos, kas daļēji tika pārtraukta, uzsākot dolomīta ieguves darbus atradnēs “Kalnagrāvīši” un “Ārēni”. Dolomīta ieguves darbu paplašināšana atradnē  neparedz jaunu infrastruktūras objektu izveidi vai būvniecību. Iegūtā materiāla transportēšanai paredzēts izmantot reģionālo autoceļu P4 Rīga – Ērgļi. Līdz autoceļam P4 Rīga – Ērgļi ierosinātāja izbūvējusi 1,3 km garu asfaltētu pievedceļu, kas paredzēts tikai ar karjera darbību saistītam autotransportam. 

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas liegums “Lielie Kangari”, kas ir arī Natura 2000 teritorija, robežojas ar paredzētās darbības vietas ziemeļu daļu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4. panta pirmās daļas 1. punkts un 5. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta pirmā prim daļa, šā likuma 1. pielikuma Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.

Projekta ierosinātājs Siguldas Būvmeistars AS, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 04.12.2020
Lēmums par IVN nepieciešamību 04.01.2021
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 31.03.2021

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

19.02.2021 līdz 10.03.2021 Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2021. gada 2.marta līdz 2021. gada 8.martam (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.ropazi.lv un www.buvmeistars.lv, sākot ar šī gada 2.martu, plkst. 10:00), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi: info@buvmeistars.lv. Saiti uz tīmekļa vietni, kur būs pieejama videoprezentācija, būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu info@buvmeistars.lv vai pa tālruni 26283805. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā e-pastā saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts tīmekļa vietnē www.buvmeistars.lv. 4) Tiešsaistes videokonference notiks 2021. gada 4.martā plkst. 16:00 – 19:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.buvmeistars.lv 2.martā). 5) Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā.

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

09.02.2024. līdz 10.03.2024.

Klātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 21. februārī plkst. 18:00 Ropažu Kultūras centrā (Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135).

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 9.februāri, var iepazīties Ropažu pagasta teritoriālajā pārvaldē (Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135,  papīra formātā), kā arī ierosinātājas interneta vietnē www.buvmeistars.lv sadaļā „Aktualitātes“.

Paziņojums par dolomīta ieguves darbu paplašināšanas dolomīta atradnē “Tūrkalne” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par dolomīta ieguves darbu paplašināšanas dolomīta atradnē “Tūrkalne” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.