IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
LR Satiksmes ministrija
Lēmums par IVN nepieciešamību
08.07.2021

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases posma Vangaži – Salapils – Misa (DTD2) dzelzceļa līnijas novietojuma precizēšana

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: nekustamie īpašumi Siguldas novada Inčukalna pagastā, Ropažu novada Ropažu, Garkalnes un Stopiņu pagastos, Salaspils novada Salaspils pagastā, Ķekavas novada Daugmales un Baldones pagastos, Bauskas novada Iecavas pagastā. Kopējs skarto nekustamo īpašumu saraksts ir pieejams 

No jauna skartie īpašumi Rail Baltica trases novietojuma izmaiņu rezultātā (kas netika apzināti Rail Baltica dzelzceļa līnijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādes laikā): 80840060324, 80840060090, 80840070074 (“Sila Priedes”), 80840070081 (“Silringi”), 80840070036, 80840070077, 80840120059, 80840130281, 80840120170, 80840120224, 80840130265 Ropažu novada Ropažu pagastā; 80960060048, 80960060084, 80960060065, 80960050100, 80960050101, Ropažu novada Stopiņu novadā; 80250070173, 80250070036, 80250070032, 80250080137, 80250070096, 80250110483, 80250070001, 80250070106, 80250070108, 80250070027 Ķekavas novada Baldones pagastā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Saskaņā ar uzsākto Rail Baltica trases būvprojektēšanu un veiktajām izpētēm šobrīd Rail Baltica trases izbūvē ir  konstatētas šādas būtiskākās ieviešamās izmaiņas pret IVN ziņojumā vērtēto:

 • Rail Baltica trases projektēšana ārpus IVN 300 m koridora Ropažu novada Ropažu un Stopiņu pagastos, kā arī Ķekavas novada Baldones pagastā, kā rezultātā tiek skarti jauni 26 nekustamie īpašumi, kas netika apzināti IVN izstrādes laikā;
 • izmaiņas Rail Baltica Misas upes šķērsojumā, kas paredz veikt Misas upes iztaisnošanu ~500 m garā posmā pirms Rail Baltica trases šķērsojumiem un upes šķērsojumu veikt pa trim tiltiem, nevis vienu, kā bija vērtēts IVN ziņojumā;
 • Rail Baltica trases novietojuma precizēšana IVN koridorā un ārpus tā no jauna skartajos īpašumos,
 • izmaiņas Daugavas upes šķērsojumā, kas paredz veidot vienotu autoceļa un dzelzceļa tiltu Rail Baltica un autoceļam E67 Via Baltica posmā A4 Saulkalne-Bauska (Ārce), tādejādi atvirzot Rail Baltica no Saulkalnes ciema.

Atbilstoši sniegatjai informācijai, ar paredzētās darbības apjomu tiek saprasts precizēto trases vietu skaits un katras šīs vietas (posma) garums kopā ar tā novirzes (nobīdes) pakāpi no IVN koridora. Precizētās trases DTD2 posma kopgarums ir 53 070 m, bez jaunā tehniskā risinājuma – atzara no Misas uz Rīgu (2613 m garumā). Salīdzinājumam, IVN izvērtētais trases kopgarums bija 53 200 m – precizētā trase ir pat nedaudz īsāka, taču precizētajai trasei tiek paredzēts jauns atzars Misā uz Rīgas pusi 2613a m garumā, tādejādi kopējam Rail Baltica DTD2 posma garumam, kas apskatīts Iesniedzējas iesniegumā, sastādot 55 683 m. Trases precizējums, kas novietojas ārpus IVN metodoloģiskā 300 m platā koridora, kopējais garums sastāda nepilnus 8 km, kopsummā Latvijā nepārsniedzot 10 km.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 • Administratīvā procesa likuma 5.-10.pants, 13., 14., pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa un 66.panta pirmā daļa.
 • Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1)punkts, 8., 11.pants, 2.pielikuma 10.punkta 3.a)apakšpunkts.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2) punkts, 19.panta pirmā un otrā daļa.
 • Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumi Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
 • Ministra kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
 • Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
 • Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.188 “Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība”.
Projekta ierosinātājs

Satiksmes ministrija, reģ.Nr. 90000088687, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743;

Akciju sabiedrība “RB RAIL”, reģ. Nr.40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8 – 7, Rīga, LV-1010

Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 19.04.2021., 19.05.2021., 08.06.2021., 07.07.2021.
Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 08.07.2021. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 08.07.2021.
Kontaktpersona VPVB Iveta Jēgere+371 67770818+371 26113492