IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Kūdras ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): 

Nekustamais īpašums   “Pleces purvs” (kadastra numurs 6442 001 0020, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6442 001 0020), īpašuma daļa Pleces purvs papildizpēte”, Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots veikt kūdras ieguvi  īpašuma   “Pleces purvs”  teritorijā “Pleces purvs papildizpēte” ~188,2 ha platībā. Darbības vieta atrodas īpašuma austrumu, dienvidaustrumu un dienvidu daļā.

Saskaņā ar sniegto informāciju īstenojot paredzēto darbību, plānots izmantot gan frēzkūdras, gan grieztās kūdras ieguves tehnoloģijas, tās savstarpēji kombinējot. Plānotais kūdras ieguves vidējais gada apjoms - 140 tūkst. m3. Kūdras pārstrāde Darbības vietā nav paredzēta.

 Saskaņā ar DDPS "OZOLS”, paredzētās darbības vietai tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), dabas liegums “Tebras ozolu meži” - atrodas ~ 0,8 km attālumā uz Z, ZA no Darbības vietas. Darbības vietā un tās tiešā tuvumā neatrodas mikroliegumi. Tuvākais mikroliegums īpaši aizsargājamā putna aizsardzībai atrodas 4,5 km attālumā no Darbības vietas. 

Piemērotās tiesību normas:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.1 panta 1.1 daļa, 15. pants, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.

 

Projekta ierosinātājs AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV- 1004, tālrunis 67610015, e-pasts: lvm@lvm.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 19.05.2023. Nr. 4.1-2_03xb_250_23_118
Lēmums par IVN nepieciešamību

04.07.2023.                                                      

Lēmums Nr. 5-02-1/7/2023