IVN Statuss
Piemērots
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas valsts meži AS
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: meža meliorācijas sistēmas (MMS) “Rozes masīvs” (platība 446 ha) un meža meliorācijas sistēmas (MMS) “Žūkļa masīvs” (platība 433 ha) atjaunošana (pārbūve).

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): 

Nekustamā īpašuma “Pietnieku meža masīvs” (kadastra Nr.70900100011) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70900100011, Sarkaņu pagasts, Madonas novads.

AS “Latvijas valsts meži” Ziemļlatgales reģiona Lubānas meža iecirkņa 209.-212., 219.-222., 229.-232., 238.-242., 264.-268., 272.-277., 280.-285. kvartāls.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots veikt  MMS “Rozes masīvs” (platība 446 ha) un MMS “Žūkļa masīvs” (platība 433 ha) atjaunošana (veicot esošo grāvju ~84 km kopgarumā pārtīrīšanu, caurteku atjaunošanu, pārbūvi un jaunbūvi, kur tas nepieciešams.

Saskaņā ar sniegto informāciju  paredzēts veikt esošo MMS grāvju pārtīrīšanu, pirmsprojektā paredzētajos grāvju dziļumos, veicot esošo grāvju pārtīrīšanu no sanešiem ~0.2-1.0 m dziļumā, prognozējot, ka esošo grāvju virsplatums palielināsies par ~1.2 m, bet, lai šo darbu varētu veikt mehanizēti, būs nepieciešama koku ciršana grāvju trasēs, prognozēts, ka izcērtamās trases platums būs ~7–14 m.

 Saskaņā ar DDPS "OZOLS”, paredzētās darbības vieta D robežojas ar valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas parku “Kuja” (turpmāk – DP “Kuja”), kas ir iekļauta arī Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklā. MMS "Žūkļa masīvs” robeža noteikta pa DP “Kuja” robežu. MMS teritorijas atrodas upes Padauklis sateces baseinā un upe šķērso abu MMS teritorijas, kura  lejpus MMS teritorijām atrodas DP “Kuja” teritorijā; Pieteikto darbību galvenās ūdensnotekas – Padauklis – notece un līdz ar to ar pārbūvējamo MMS notece ir uz DP “Kuja” teritoriju.

Piemērotās tiesību normas:

 • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa.
 • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3. pants, 3.2 pants, 4. panta pirmā daļa, 4.1 pants, 8., 10., 11., 12. pants, 13. panta pirmā daļa, 2. pielikuma 1. punkta 3) b) un 4) apakšpunkts.
 • Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 2.-13., 13.1, 15. punkts.
 • Ministru kabineta 19.04.2011.. noteikumu Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” 2. punkts.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā un otrā daļa, 16. pants un 17. panta pirmā un otrā daļa.
 • Vides aizsardzības likuma 3. panta pirmās daļas 3. un 4. punkts.
 • Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta 2. un 4. punkts.
 • Likuma „Par piesārņojumu” 5. panta 1., 5. un 7. punkts.
 • Meža likuma 1., 4., 41. pants.
 • Aizsargjoslu likuma 5., 7., 12., 13., 18., 35., 37., 42., 47. pants.
 • Sugu un biotopu aizsardzības likuma  4.-9., 11., 12. pants.
 • Likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 5., 6., 15., 16. pants, 43. panta otrā daļa, pielikuma 40. punkts.
 • Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumu Nr.83 “Noteikumi par dabas parkiem” 1. punkta 1.36. apakšpunkts un 38 pielikums.
 • Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 1., 2., 4.-6., 24., 25., 27., 38., 40., 41., 44., 46., 47. punkts un 2. pielikums.
 • Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. pielikuma 2. punkta 2.1., 2.2., 2.4., 2.25., 2.26., 2.36., 2.56., 2.81., 2.82. apakšpunkts, 5. punkta 5.7., 5.110. apakšpunkts., 6. punkta 6.60., 6.135., 6.194., 6.218. apakšpunkts, 7. punkta 7.53., 7.138. apakšpunkts, 8. punkta 8.3., 8.4., 8.7., 8.33., 8.48., 8.58. apakšpunkts, 9. punkta 9.6., 9.7., 9.54. apakšpunkts, 2. pielikuma 2. punkta 2.1. apakšpunkts, 4. punkta 4.1., 4.5., 4.6. apakšpunkts, u.c.
 • Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 3.-10., 37., 38., 40.-45. punkts, 1., 2. pielikums.
 • Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumu Nr.350 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikuma 1. punkta 1.3., 1.8., 2.12., 1.14. apakšpunkts, 3. punkta 3.9., 3.11. apakšpunkts, 5. punkta 5.12. apakšpunkts.
 • Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.936 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” 2., 3., 5.-10. punkts.
 • Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” 4., u.c. nodaļas un 11., u.c. pielikumi.
 • Ministru kabineta 03.08.2010, noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” 2.-10. punkts.
Projekta ierosinātājs AS "Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 10.02.2023. un 28.03.2023.

Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums

Nr. AP23SI0283

29.06.2023. Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde
Lēmums par IVN nepieciešamību 29.06.2023.