IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Valpene wind SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2021

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: vēja elektrostaciju parka “Valpene” izbūve

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:

Talsu novads, Dundagas pagasts. Vēja elektrostaciju parka “Valpene” iespējamā izveides vieta ir izpētes teritorija, kas sastāv no šādiem īpašumiem un to

 Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzetās darbības ietvaros plānots izbūvēt vēja elektrostaciju parku “Valpene” Talsu novada teritorijā. VES parkā plānots uzstādīt apmēram 40 jaunākās paaudzes lielas jaudas VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 4 MW (stacijas masta augstums virs 135 m, stacijas rotora diametrs virs 150 m). Tomēr no Iesnieguma izriet, ka uzstādāmo VES modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus VES modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas.

 

Pirms vēja elektrostaciju uzstādīšanas parka teritorijā tiks izbūvēts pievedceļu tīkls, kas nepieciešams staciju piegādei. Plānotā VES parka teritoriju šķērso valsts vietējas nozīmes autoceļš V1363 Ārlava–Tiņģere–Plintiņi, kā arī pašvaldības autoceļi. Uz ziemeļiem no plānotā VES parka teritorijas ir novietots vietējas nozīmes autoceļš V1368 Dundaga–Tinģere–Tiltiņi. Abi iepriekš minētie valsts vietējas nozīmes autoceļi ir pievienoti valsts reģionālajam autoceļam P 125 Talsi–Dundaga–Mazirbe, kas plānotā VES parka būvniecības procesa laikā tiks izmantots kā galvenais materiālu un iekārtu piegādes ceļš.

Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā, ir paredzēts izbūvēt jaunas vidēja sprieguma un augstsprieguma elektropārvades kabeļu līnijas, kuras, ievērojot Enerģētikas likuma 21. panta nosacījumus, iespēju robežās ir paredzēts izvietot jaunbūvējamo pievedceļu un esošo autoceļu nodalījuma joslās. Jaunbūvējamās elektropārvades līnijas ir paredzēts pieslēgt elektropārvades līnijai Dundaga – Tume, kur atkarībā no vēja parka kopējās jaudas, kas tiks noteikta ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, pieslēgums varētu tikt veidots pie 330 kV vai 110 kV līnijas. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā var tikt identificēti vairāki risinājumi plānotā VES parka pievienošanai valsts elektroapgādes tīklam, kas tiktu vērtēti kā alternatīvi risinājumi, apzinot to iespējamo ietekmi uz vidi.

Darbības vieta ir izpētes teritorija, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā varētu tikt precizēta, pamatojoties gan uz ekspertu vērtējumiem, gan citiem aspektiem. Pašlaik identificētajā izpētes teritorijā ietilpst 103 zemes vienības, kas pieder gan juridiskām personām, gan fiziskām personām, gan pašvaldībai. Kopējā teritorijas platība, kurā Ierosinātāja ir paredzējusi vērtēt VES parka būvniecības ieceri, aizņem aptuveni 22 km2 lielu teritoriju, kuru pamatā veido mežu zemes ar atsevišķiem lauksaimniecībā izmantojamo zemju blokiem.

Projekta ierosinātājs  SIA “Valpene wind”, reģistrācijas numurs  50103851451, adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums 01.06.2021.
Lēmums par IVN nepieciešamību 09.07.2021
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 17.01.2022.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 4. novembra līdz 30. novembrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 15. novembrī plkst. 17.30. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv un Valpenes vēja parka mājaslapā www.valpenewind.lv . Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja un Valpenes vēja parka mājaslapās. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi valpene@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 2021. gada 23. novembrim, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 30.novembrim.

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

No 12.02.2024. līddz 12.03.2024.

Sagatavotais ziņojums, sākot ar 2024. gada 12. februāri, būs pieejams:

  • Talsu novada pašvaldībā (adrese: Kareivju iela 7, Talsi) darba laikā;
  • Dundagas pagasta pārvaldē (adrese: Pils iela 5, Dundaga) darba laikā;
  • Īves pagasta pārvaldē (adrese: “Pils”, Tiņģere, Īves pagasts) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2024. gada 12. martam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums par vēja parka “Valpene” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

 

Paziņojums par SIA “Valpene wind” vēja elektrostaciju parka “Valpene” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.