IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
AB Wind AS
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka “Audari Wind” un tā saistītās infrastruktūras būvniecība Dienvidkurzemes novada Priekules pagastā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

 1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

  Nr.

  Īpašuma nosaukums

  Kadastra numurs

  Zemes vienības kadastra apzīmējums

  1.

  Kalēji

  64820010005

  64820010005

  2.

  Jaunjermuši

  64820010006

  64820010006

  3.

  Bezzobji

  64820010035

  64820010035

  4.

  Liesma Reiņa ezers

  64820010077

  64820040109

  5.

  Liesma Reiņa ezers

  64820010077

  64820010077

  6.

  Lejnieki Embūte

  64820010079

  64820010079

  7.

  Unas

  64820010088

  64820010089

  8.

  Unas

  64820010088

  64820010088

  9.

  Unas

  64820010088

  64820010129

  10.

  Ķērpji

  64820010125

  64820010125

  11.

  P106

  64820030070

  64820040097

  12.

  Stepiņi

  64820040075

  64820040075

  13.

  Priekules pilsēta Audari

  64820040095

  64820040095

  14.

  Vēji

  64820040117

  64820040064

  15.

  Dižvēji

  64820040121

  64820040196

  16.

  Stacija

  64820040126

  64820040124

 2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (piemēram, elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.), tajā skaitā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64820010089 (jaunas apakšstacijas būvniecībai) nodrošināšanai
Izpētes teritorija Audari Wind

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt līdz 17 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas (turpmāk arī – VES)[1] ar kopējo jaudu 120 MW. Ierosinātāja norādījusi, ka Vēja parka kvantitatīvie rādītāji būs augstāki par Novērtējuma likuma 1. pielikumā noteiktajiem robežsliekšņiem. No Iesnieguma izriet, ka precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums, kā arī uzstādāmo VES modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt kopējo uzstādāmo VES skaitu, to izvietojumu un Vēja parka kopējo jaudu, kā arī vairākus VES modeļus.

Lai nodrošinātu saražotās elektroenerģijas nodošanu kopējā tīklā, Vēja parkā  tiks izbūvēta jaunu apakšstacija zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64820010089, no kuras tiks izbūvēta jauna 33 kV kabeļu līnija, kas pieslēgsies esošai 110 kV līnijai.

No Iesnieguma izriet, ka Vēja parka būvniecības procesa laikā ir paredzēts izbūvēt arī ar VES darbību saistīto infrastruktūru – pievedceļus, elektropārvades līnijas un u.c. būves. Plānoto pievedceļu, kā arī citu infrastruktūras objektu izvietojums un tehniskie raksturlielumi tiks noteikti ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, izvērtējot esošo ceļu tīklu, jaunu ceļu un cita veida infrastruktūras izbūves nepieciešamību, to izbūves iespējas un iespējamo ietekmi uz vidi.

Vēja parka būvniecībai paredzētās teritorijas kopējā platība aizņem 428 ha. Izpētes teritorijā ietilpst 16 zemes vienības vai zemes vienību daļas. Plānotā Vēja parka izpētes teritorija neatrodas blīvi apdzīvotās vietās (ciemi), kā arī izpētes teritorijā un tai vairāk nekā 1 km rādiusā neatrodas viensētas

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai Vēja parka teritorija neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumi. Vēja parka izpētes teritorijā atrodas 1 īpaši aizsargājams koks. Tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000)  ir dabas liegums “Blažģa ezers”, kas atrodas aptuveni 0,7 km attālumā no izpētes teritorijas. Paredzētās darbības teritorijas 2 km zonā identificēti 6 mikroliegumi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
 2. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 7. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.
Projekta ierosinātājs Akciju sabiedrība AB Wind, reģistrācijas numurs  50203360371, juridiskā adrese: Čiekuru iela 4 - 8, Priedkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-1024, elektroniskā adrese: legal@abwind.lv  
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums    

24.08.2023.

Lēmums par IVN nepieciešamību 28.08.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 14.09.2023.
Sākotnējā IVN sabiedriskā apspriešana

no 2023. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā 2023. gada 2. novembrī plkst. 18.00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukciju tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā. Ja, noskatoties ierakstu, Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos, līdz 2023. gada 6. novembrim, nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi audari@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 2023. gada 17. oktobri, var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2023. gada 6. novembrim.

 Paziņojums   par vēja parka “Audari Wind” būvniecības Dienvidkurzemes novada Priekules pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu .