IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas vēja parki SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka Augšdaugavaun tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Jēkabpils novada Rubenes, Dunavas un Zasas pagastos, Līvānu novada Jersikas pagastā un Augšdaugavas novada Dvietes pagastā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

 1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

  Nr.

  Nekustamā īpašuma nosaukums

  Kadastra numurs

  Zemes vienības

  kadastra apzīmējums

  1.

  Valsts mežs

  56820010100

  56820070064

  2.

  Valsts mežs

  56820010100

  56820090075

  3.

  Valsts mežs

  56820010100

  56820090102

  4.

  Valsts mežs

  56820010100

  56820050035

  5.

  Valsts mežs

  56540020011

  56540030063

  6.

  Valsts mežs

  56540020011

  56540030060

  7.

  Valsts mežs

  56540020011

  56540030055

  8.

  Valsts mežs

  56540020011

  56540060124

  9.

  Valsts mežs

  56540020011

  56540040265

  10.

  Valsts mežs

  56540020011

  56540020021

  11.

  Valsts mežs

  56540020011

  56540020011

  12.

  Valsts mežs

  56980040026

  56980050084

  13.

  Valsts mežs

  56980040026

  56980070121

  14.

  Valsts mežs

  76520010139

  76520060007

  15.

  Valsts mežs

  76520010139

  76520060002

  16.

  Dvietes mežniecība

  44540020010

  44540010018

  17.

  Dvietes mežniecība

  44540020010

  44540030027

  18.

  Graudiņi

  44540030009

  44540030009

  19.

  Zelta lauki 2

  56820090011

  56820090011

 2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas, jaunas apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.) nodrošināšanai,
 3. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, izmantojot enerģijas uzkrāšanas sistēmas (angļu valodā “Battery Energy Storage Systems” (BESS)), un ar šo procesu saistīto objektu būvniecībai.
Izpētes teritorija Augšdaugava

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt līdz 50 vēja elektrostacijas (turpmāk -VES), kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas BESS tehnoloģijas un to alternatīvas

Paredzēts, ka būvniecības un ekspluatācijas laikā Vēja parkam piekļuve tiks nodrošināta pa valsts, pašvaldības un Latvijas valsts mežu uzturētiem esošajiem ceļiem. IVN procedūras laikā tiks vērtēti esošo pievedceļu tehniskie raksturlielumi un nepieciešamie uzlabojumi, kā arī vērtētas citas piebraukšanas iespējas un risinājumi.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijai  tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas (Natura 2000)  ir dabas liegums “Dvietes dumbrāji”, dabas liegums “Tīreļu purvs” un dabas liegums Dubnas paliene”, dabas liegums “Eglone”, dabas liegums Kinkausku meži”, dabas parks “Dvietes paliene” un  aizsargājamo ainavu apvidus “Nīcgales meži”. Paredzētās darbības teritorijas 6 km zonā identificēti 16 mikroliegumi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
 2. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 7. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.
Projekta ierosinātājs     SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@vejaparki.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums    

28.07.2023.

04.08.2023.

Lēmums par IVN nepieciešamību 16.08.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 12.09.2023.