IVN Statuss
Pārtraukts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas vēja parki SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

* Pamatojoties uz SIA "Latvijas vēja parki" 29.05.2024. vēstuli Nr. 61VL00-15/46 "Par vēja elektrostacija parka "Balvi-Ludza" ietekmes uz vidi novērtējuma pārtraukšanu" ietekmes uz vidi novērtējums "Vēja elektrostaciju parka "Balvi - Ludza" un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Balvu novada Baltinavas un Ludzas novada Salnavas pagastos" uz laiku tiek pārtraukts.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka “Limbaži” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Limbažu novada Salacgrīvas un Viļķenes pagastos.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

 1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

  Nr.

  Nekustamā īpašuma nosaukums

  Kadastra numurs

  Zemes vienības

  kadastra apzīmējums

  1.

  Baltinavas masīvs

  38440080007

  38440090031

  2.

  Valsts mežs

  68940080102

  68940020109

  3.

  Valsts mežs

  68940080102

  68940020006

  4.

  Valsts mežs

  68940080102

  68940020007

  5.

  Baltinavas masīvs

  38440080007

  38440080007

  6.

  Valsts mežs

  68940080102

  68940060392

 2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas, jaunas apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.) nodrošināšanai,
 3. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, izmantojot enerģijas uzkrāšanas sistēmas (angļu valodā “Battery Energy Storage Systems” (BESS)), un ar šo procesu saistīto objektu būvniecībai.
Izpētes teritorija Balvi Ludza

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt līdz 40 vēja elektrostacijas (turpmāk -VES), kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas BESS tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzēts, ka būvniecības un ekspluatācijas laikā Vēja parkam piekļuve tiks nodrošināta pa valsts, pašvaldības un Latvijas valsts mežu uzturētiem esošajiem ceļiem. IVN procedūras laikā tiks vērtēti esošo pievedceļu tehniskie raksturlielumi un nepieciešamie uzlabojumi, kā arī vērtētas citas piebraukšanas iespējas un risinājumi.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijai tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas (Natura 2000)  ir dabas parks Numernes valnis” un dabas liegums “Motrines ezers”. Paredzētās darbības teritorijas 5 km zonā identificēti ⁓10 mikroliegumi. ietekmes uz vidi novērtējums.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
 2. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 7. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.
Projekta ierosinātājs     SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@vejaparki.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums    

27.07.2023.

04.08.2023.

Lēmums par IVN nepieciešamību 16.08.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 12.09.2023.