IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas vēja parki SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka “Bauska – Ķekava – Ogre” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Ķekavas novada Baldones pagastā un Bauskas novada Vecumnieku pagastā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

 1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

  Nr.

  Nekustamā īpašuma nosaukums

  Kadastra numurs

  Zemes vienības

  kadastra apzīmējums

  1.

  Spaļenieku meži

  80250050006

  80250100039

  2.

  Spaļenieku meži

  80250050006

  80250100139

  3.

  Garā sila meži

  80250090020

  80250120083

  4.

  Garā sila meži

  80250090020

  80250090224

  5.

  Vecumnieki VM Mežsargu Sils

  40940020028

  40940020028

  6.

  Vecumnieki VM Mežsargu Sils

  40940020028

  40940010003

  7.

  Mežakaķi

  40940020042

  40940020081

 2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas, jaunas apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.) nodrošināšanai,
 3. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, izmantojot enerģijas uzkrāšanas sistēmas (angļu valodā “Battery Energy Storage Systems” (BESS)), un ar šo procesu saistīto objektu būvniecībai.
Izpētes teritorija BKO

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt līdz 20 vēja elektrostacijas (turpmāk -VES), kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas BESS tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzēts, ka būvniecības un ekspluatācijas laikā Vēja parkam piekļuve tiks nodrošināta pa valsts, pašvaldības un Latvijas valsts mežu uzturētiem esošajiem ceļiem. IVN procedūras laikā tiks vērtēti esošo pievedceļu tehniskie raksturlielumi un nepieciešamie uzlabojumi, kā arī vērtētas citas piebraukšanas iespējas un risinājumi.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijaituvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas (Natura 2000)  ir dabas liegums “Kalēju tīrelis”. Paredzētās darbības teritorijas 6 km zonā identificēti ⁓10 mikroliegumi. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
 2. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 7. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.
Projekta ierosinātājs SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@vejaparki.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums    

31.07.2023.

04.08.2023.

Lēmums par IVN nepieciešamību 16.08.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 12.09.2023.
Sākotnēja sabiedriskā apspriešana

 No 27.02.2024. līdz 18.03.2024.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiek rīkotas:

 • 2024. gada 11. martā plkst. 18:00 Baldones kultūras centrā, Daugavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā
 • 2024. gada 12. martā plkst. 18:00 Tomes  tautas namā, Tomē, Tomes pagastā, Ogres novadā
 • 2024. gada 14. martā plkst. 18:00 Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā         

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lvwww.vpvb.gov.lv) līdz 2024. gada 18. martam.

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Bauska-Ķekava-Ogre” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.