IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas vēja parki SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka “Limbaži” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Limbažu novada Salacgrīvas un Viļķenes pagastos.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

 1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

  Nr.

  Nekustamā īpašuma nosaukums

  Kadastra numurs

  Zemes vienības kadastra apzīmējums

  1.

  Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672

  6672 001 0129

  6672 008 0069

  2.

  Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672

  6672 001 0129

  6672 008 0070

  3.

  Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672

  6672 001 0129

  6672 005 0195

  4.

  Salacgrīvas valsts mežs Nr. 6672

  6672 001 0129

  6672 004 0295

  5.

  Ķirbižu mežs

  6688 001 0040

  6688 001 0034

 2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas, jaunas apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.) nodrošināšanai,
 3. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, izmantojot enerģijas uzkrāšanas sistēmas (angļu valodā “Battery Energy Storage Systems” (BESS)), un ar šo procesu saistīto objektu būvniecībai.
Izpētes teritorija Limabzi

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt līdz 20 lielas jaudas VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. Prognozējams, ka VES maksimālais augstums var sasniegt 300 m, rotoru diametrs līdz 200 m. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēgumu nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī BESS tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzēts, ka būvniecības un ekspluatācijas laikā Vēja parkam piekļuve tiks nodrošināta pa valsts, pašvaldības un Latvijas valsts mežu uzturētiem esošajiem ceļiem. IVN procedūras laikā tiks vērtēti esošo pievedceļu tehniskie raksturlielumi un nepieciešamie uzlabojumi, kā arī vērtētas citas piebraukšanas iespējas un risinājumi.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijai tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas (Natura 2000)  ir dabas liegums “Vitrupes ieleja”, kas atrodas ~ 1,8 km attālumā uz D no tuvākās plānotās VES, dabas liegums “Salacas ieleja”, kas atrodas ~ 2,1 km attālumā uz Z no plānotā VES un dabas liegums “Niedrāju – Pilkas purvs”, kas atrodas ~ 2,7 km attālumā uz A no plānotā VES. Paredzētās darbības teritorijas 5 km zonā identificēti 11 mikroliegumi.

Vēja parka tuvākās vietas attālums līdz Latvijas - Igaunijas robežai ir 13 km (līdz Iklai ⁓15,9 km). Paredzētai darbībai tiek veikts arī pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējums.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
 2. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 7. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.
 3. Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
 4. 1991. gada 25. februāra Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā.
 5. 1997. gada 14. marta Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā.
Projekta ierosinātājs SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@vejaparki.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums

26.07.2023.

04.08.2023.

Lēmums par IVN nepieciešamību  un pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu 15.08.2023
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 12.09.2023
Grozījumi programmā ietekmes uz vidi novērtējumam 10.01.2024.
IVN sākotnējā sabiedriskā apspriešana

no 2023. gada 10. līdz 30. novembrim

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties internetā www.enviro.lv un pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv
un sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

21.-27. novembrī www.enviro.lv būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu info@enviro.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 22. novembrī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas instrukcija publicēta www.enviro.lv , pēc pieprasījuma e-pastā info@enviro.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

 

 

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Limbaži” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.