IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas vēja parki SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka Ogre - Bauska – Aizkraukle” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Ogres novada Birzgales pagastā, Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastos un Aizkraukles novada Sērenes pagastā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

 1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

  Nr.

  Nekustamā īpašuma nosaukums

  Kadastra numurs

  Zemes vienības

  kadastra apzīmējums

  1.

  Birzgales meži 3

  74440010165

  74440080093

  2.

  Birzgales meži 3

  74440010165

  74440050304

  3.

  Birzgales meži 5

  74440090013

  74440090013

  4.

  Birzgales meži 5

  74440090013

  74440080128

  5.

  Birzgales meži 5

  74440090013

  74440090011

  6.

  Birzgales meži 5

  74440090013

  74440090012

  7.

  Birzgales meži 5

  74440090013

  74440080131

  8.

  Birzgales meži 5

  74440090013

  74440100060

  9.

  Birzgales meži 5

  74440090013

  74440100031

  10.

  Birzgales meži 5

  74440090013

  74440100046

  11.

  Birzgales meži 6

  74440110073

  74440110073

  12.

  Birzgales meži 6

  74440110073

  74440110057

  13.

  Birzgales meži 6

  74440110073

  74440110056

  14.

  Mežāres meži

  32800050001

  32800050003

  15.

  Mežāres meži

  32800050001

  32800060037

  16.

  Mežāres meži

  32800050001

  32800050001

  17.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900060020

  18.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900050074

  19.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900040007

  20.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900050088

  21.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900060018

  22.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900060021

  23.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900040008

  24.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900060017

  25.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900060022

  26.

  Reizēnu meži

  32900030082

  32900050075

  27.

  Sērenes meži

  32800060037

  32800070025

  28.

  Sērenes meži

  32800060037

  32800020239

  29.

  Sērenes meži

  32800060037

  32800060041

  30.

  Taurkalnes meži

  32900050016

  32900050078

  31.

  Taurkalnes meži

  32900050016

  32900050079

  32.

  Taurkalnes meži

  32900050016

  32900050089

  33.

  Tabakpurva meži

  32800060042

  32800060039

 2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas, jaunas apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.) nodrošināšanai,
 3. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, izmantojot enerģijas uzkrāšanas sistēmas (angļu valodā “Battery Energy Storage Systems” (BESS)), un ar šo procesu saistīto objektu būvniecībai.
Izpētes teritorija Ogre Bauska Aizkraukle

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt līdz līdz 60 vēja elektrostacijas (turpmāk -VES), kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas BESS tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzēts, ka būvniecības un ekspluatācijas laikā Vēja parkam piekļuve tiks nodrošināta pa valsts, pašvaldības un Latvijas valsts mežu uzturētiem esošajiem ceļiem. IVN procedūras laikā tiks vērtēti esošo pievedceļu tehniskie raksturlielumi un nepieciešamie uzlabojumi, kā arī vērtētas citas piebraukšanas iespējas un risinājumi.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijai tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas (Natura 2000)  ir dabas liegums “Dūņezera purvs”, dabas liegums “Daugava pie Kaibalas”, dabas liegums Vāveres ezers”, dabas liegums Gasparsona purvs, dabas liegums “Seržu tīrelis, dabas liegums Aklais purvs”, dabas liegums Dzilnas dumbrāji”, dabas parks Daugavas ieleja un ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Korkuļu sausgultne un pazemes upe” un mikroliegums “Dzelmes”. Paredzētās darbības teritorijas 6 km zonā identificēti ⁓36 mikroliegumi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
 2. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 7. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.

 

Projekta ierosinātājs     SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@vejaparki.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums    

28.07.2023.

04.08.2023.

Lēmums par IVN nepieciešamību 16.08.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 12.09.2023.
IVN sākonēja sabiedriskā apspriešana

No12.03.2024. līdz 12.04.2024.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta:

 • 2024. gada 25. martā plkst. 18:00 Birzgales tautas namā, Skolas ielā 2, Birzgales pagastā, Ogres novadā.
 • 2024. gada 27. martā plkst. 18:00 Jaunjelgavas kultūras centrā, Jelgavas ielā 31, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā.
 • 2024. gada 3. aprīlī plkst. 18:00 Valles saieta namā, Rīgas ielā 4, Vallē, Valles pagastā, Bauskas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2024. gada 12. aprīlim.

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka Ogre - Bauska – Aizkraukle” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Ogres novada Birzgales pagastā, Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastos un Aizkraukles novada Sērenes pagastā sākonējo sabiedrisko apspriešanu.