IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas vēja parki SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka “Valmiera - Valka” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Valmieras novada Plāņu pagastā  un Valkas novada Vijciema un Valkas pagastos.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

 1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

  Nr.

  Nekustamā īpašuma nosaukums

  Kadastra numurs

  Zemes vienības

  kadastra apzīmējums

  1.

  Valsts Mežs 94760020021

  94760020021

  94760040033

  2.

  Valsts mežs 94880120008

  94880120008

  94880130056

  3.

  Valsts mežs 94920030015

  94920030015

  94920020071

  4.

  Valsts mežs 94760030020

  94760030020

  94760030020

  5.

  Valsts mežs 94920030015

  94920030015

  94920030015

  6.

  Valsts Mežs 94880150008

  94880150008

  94880150008

  7.

  Valsts Mežs 94760020020

  94760020020

  94760020020

  8.

  Valsts Mežs 94760020020

  94760020020

  94760010054

  9.

  Valsts Mežs 94760040031

  94760040031

  94760040031

  10.

  Valsts mežs 94880120008

  94880120008

  94880120012

  11.

  Valsts mežs 94920010038

  94920010038

  94920010038

  12.

  Valsts Mežs 94760020021

  94760020021

  94760040032

  13.

  Valsts mežs 94880120008

  94880120008

  94880130012

  14.

  Valsts mežs 94880120008

  94880120008

  94880130009

  15.

  Valsts mežs 94880120008

  94880120008

  94880120008

  16.

  Valsts Mežs 94760020021

  94760020021

  94760020021

  17.

  Valsts Mežs 94760040031

  94760040031

  94760020022

 2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas, jaunas apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.) nodrošināšanai,
 3. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, izmantojot enerģijas uzkrāšanas sistēmas (angļu valodā “Battery Energy Storage Systems” (BESS)), un ar šo procesu saistīto objektu būvniecībai.
  Izpētes teritorija

 Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 60 vēja elektrostacijas (turpmāk -VES), kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. Prognozēts, ka VES maksimālais augstums var sasniegt 300 m, rotoru diametrs līdz 200 m. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. VES savienojumam ar transformatoru apakšstaciju (ar vidsprieguma slēgiekārtu un eļļas transformatoru) un augstsprieguma apakšstaciju paredzēts izbūvēt elektroapgādes kabeļlīniju. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas BESS tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzēts, ka būvniecības un ekspluatācijas laikā Vēja parkam piekļuve tiks nodrošināta pa valsts, pašvaldības un Latvijas valsts mežu uzturētiem esošajiem ceļiem. IVN procedūras laikā tiks vērtēti esošo pievedceļu tehniskie raksturlielumi un nepieciešamie uzlabojumi, kā arī vērtētas citas piebraukšanas iespējas un risinājumi.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijai  tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas (Natura 2000)  ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ainavu aizsardzības zona), dabas liegums “Sedas purvs”, dabas liegums “Burgas pļavas” un aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”, kā arī mikroliegumi – “Bulvāra riests” un “Igaunijas riests”. Paredzētās darbības teritorijas 10 km zonā identificēti 62 mikroliegumi.

Vēja parka tuvākās vietas attālums līdz Latvijas - Igaunijas robežai ir ⁓ 4,7 km (līdz Valgai ⁓ 5,1 km). 

 Paredzētai darbībai tiek veikts arī pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējums.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
 2. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 7. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.
 3. Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
 4. 1991. gada 25. februāra Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā.
 5. 1997. gada 14. marta Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā.
Projekta ierosinātājs SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@vejaparki.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums

27.07.2023.

04.08.2023.

Lēmums par IVN nepieciešamību un pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu 16.08.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 12.09.2023.
Grozījumi programmā ietekmes uz vidi novērtējumam 10.01.2024.
IVN sākotnē apspriešana

no 2023. gada 10. līdz 30. novembrim

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties internetā www.enviro.lv kā arī pašvaldību mājas lapās www.valmierasnovads.lv un www.valka.lv sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

21.-27. novembrī www.enviro.lv būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu info@enviro.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 23. novembrī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas instrukcija publicēta www.enviro.lv , pēc pieprasījuma e-pastā info@enviro.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

 

 

 

Paziņojums  par vēja elektrostaciju parka “Valmiera – Valka” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.