IVN Statuss
Tiek veikts
IVN projekta ierosinātājs
Latvijas vēja parki SIA
Lēmums par IVN nepieciešamību
2023

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Vēja elektrostaciju parka Venstpils 1” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošana Ventspils novada Popes, Ugāles, Piltenes un Tārgales pagastos .

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Darbības vietā ietilpst:

 1. Plānoto Vēja parku paredzēts izvietot teritorijā, kas sastāv no šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām vai zemes vienību daļām:

  Nr.

  Nekustamā īpašuma nosaukums

  Kadastra numurs

  Zemes vienības

  kadastra apzīmējums

  1.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700010081

  2.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660230065

  3.

  Valsts mežs Pope

  98560010067

  98560040071

  4.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660220107

  5.

  Valsts mežs Pope

  98560010067

  98560030320

  6.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700030080

  7.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660220086

  8.

  Valsts mežs Piltene

  98330020120

  98330050029

  9.

  Valsts mežs Pope

  98560010067

  98560030317

  10.

  Valsts mežs Pope

  98560010067

  98560030233

  11.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700010084

  12.

  Valsts mežs Pope

  98560010067

  98560030316

  13.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660230075

  14.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700030082

  15.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700050088

  16.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700030079

  17.

  Valsts mežs Piltene

  98330020120

  98330050030

  18.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660230068

  19.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700050090

  20.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660220085

  21.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660230066

  22.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700030084

  23.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700010083

  24.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700050093

  25.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700050091

  26.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660220079

  27.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660230074

  28.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660270062

  29.

  Valsts mežs Ugāle

  98700010060

  98700030083

  30.

  Elkšķenes meži

  98660230065

  98660230070

  31.

  Klāņu meži

  98660100093

  98660150113

 2. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka infrastruktūras (elektropārvaldes / kabeļu līnijas, jauni pievedceļi, apakšstacijas, jaunas apakšstacijas pieslēgumu nodrošināšanai u.c.) nodrošināšanai,
 3. Īpašumi un to zemes vienības Vēja parka saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, izmantojot enerģijas uzkrāšanas sistēmas (angļu valodā “Battery Energy Storage Systems” (BESS)), un ar šo procesu saistīto objektu būvniecībai.

 

Izpētes teritorija Ventspils 1

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 60 vēja elektrostacijas (turpmāk -VES), kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas BESS tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzēts, ka būvniecības un ekspluatācijas laikā Vēja parkam piekļuve tiks nodrošināta pa valsts, pašvaldības un Latvijas valsts mežu uzturētiem esošajiem ceļiem. IVN procedūras laikā tiks vērtēti esošo pievedceļu tehniskie raksturlielumi un nepieciešamie uzlabojumi, kā arī vērtētas citas piebraukšanas iespējas un risinājumi.

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” publicētajai informācijai tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijas (Natura 2000)  ir dabas liegums “Platenes purvs”, dabas liegums “Popes zāļu purvs” un dabas liegums Stiklu purvi”. Paredzētās darbības teritorijas 6 km zonā identificēti ⁓19 mikroliegumi. Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk arī DAP) sniegtajai informācijai, meža masīva vietās, kur joprojām atrodami iespējami nesafragmentēti meži, ir plānots veidot četras jaunas Natura 2000 teritorijas, bet vairākās vietās, kur atrodas vecas mežaudzes līdz 30 ha platībā – 2022. un 2023.gadā ierosināti meža mikroliegumi. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

 1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.panta 1.1 daļa, 15. pants, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkts.
 2. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 7. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa.
Projekta ierosinātājs SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@vejaparki.lv
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums

27.07.2023.

04.08.2023.

Lēmums par IVN nepieciešamību 16.08.2023.
Programma ietekmes uz vidi novērtējumam 12.09.2023.
IVN Ziņojuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana

No 26.03.2024. līdz 17.04.2024.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek rīkota 2024. gada 8. aprīlī plkst. 18:00 Popes kultūras namā, “Gobas”, Pope, Popes pagastā, Ventspils novadā

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Ventspils 1” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.