Uzsākta atkārtota SIA “Eiroprojekts” sagatavotā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma izvērtēšana par SIA "Rapsoil" paredzēto darbību - vēja elektrostaciju parka ierīkošanu Liepājas pilsētas teritorijā.

 SIA “Eiroprojekts” ir atkārtoti sagatavojis ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu par SIA "Rapsoil" paredzēto darbību - vēja elektrostaciju parka ierīkošanu Liepājas pilsētas teritorijā un 2010.gada 9.jūnijā iesniedzis to atkārtotai izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu un  ziņojumā ietverto informāciju.

Pieejams SIA “Eiroprojekts” atkārtoti sagatavotais ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums par SIA "Rapsoil" paredzēto darbību - vēja elektrostaciju parka ierīkošanu Liepājas pilsētas teritorijā.

Paziņojums par sabiedrības iespēju atkārtoti iesniegt rakstveida priekšlikumus un komentārus par SIA “Eiroprojekts” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu ar SIA "Rapsoil" paredzēto darbību - vēja elektrostaciju parka ierīkošanu Liepājas pilsētas teritorijā.