Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) Rūpniecisko avāriju novērtēšanas jomas eksperti no 2023. gada no 27. - 28. novembrim piedalījās Eiropas Vides Aģentūras (European Environmental Agency, turpmāk – EEA) organizētajā ekspertu sanāksmē saistībā ar riska pārvaldību lielu rūpniecisko avāriju novēršanai (turpmāk – Sanāksme).

Sanāksmē tika izvērtēta dalībvalstu līdzšinējā pieredze informācijas sniegšanas procesā par paaugstināta riska objektiem, nepilnībām un iespējamajiem uzlabojumiem, EEA iegūstot labāku izpratni par apstākļiem un problēmām dalībvalstīs, un esošajiem un nākotnes izaicinājumiem paredzēto pārmaiņu kontekstā.

Sanāksmē piedalījās Biroja, EEA un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji, kuri iesaistīti SEVESO direktīvas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2012/18/ES par lielu negadījumu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, apdraudējuma kontroli un Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/895/ES atcelšanu) prasību īstenošanā un informācijas sagatavošanā par paaugstināta riska objektiem eSPIRS datu bāzei un informācijas sniegšanu eMARS datu bāzei.

Dalība Sanāksmē nodrošināja Biroja kapacitātes stiprināšanu par SEVESO direktīvas prasību īstenošanas jautājumiem, kā arī SEVESO direktīvas kontekstā sekmēs Biroja kapacitāti par informācijas sagatavošanu par paaugstināta riska objektiem ziņošanai EEA un veidu kā paredzēts pārņemt eSPIRS un eMARS datu bāzu uzturēšanu ar 2026. gadu, lai nodrošinātu arī turpmāk atbilstošas informācijas sniegšanu par paaugstināta riska objektiem.

Biroja dalība sanāksmē tika nodrošināta pasākuma “Kompetenču laboratorija VPVB – 2023.gads” (Reģ.Nr.1-08/36/2023), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros.

Latvijas vides aizsardzības fonds