Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) Rūpniecisko avāriju novērtēšanas jomas eksperti 2023. gada 13. jūnijā piedalījās seminārā/pieredzes apmaiņā Briselē, Beļģijā, par SEVESO direktīvas (2012/18/EU) prasību īstenošanas jautājumiem dalībvalstīs, ko organizēja Eiropas Komisijas līgumorganizācija, kas izstrādāja pētījumu par SEVESO direktīvas prasībām un to īstenošanu dalībvalstīs (turpmāk – Pētījums).

Semināra galvenais mērķis bija iepazīšanās un pieredzes apmaiņa ar citām ES dalībvalstīm saistībā ar riska pārvaldību lielu rūpniecisko avāriju novēršanai, kas tika pilnībā sasniegts, jo Biroja darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar aktualitātēm un problemātiku SEVESO direktīvas īstenošanā Eiropā un ar rūpniecisko avāriju riska jautājumu risināšanu starptautiskā līmenī.

Birojam šajā pieredzes apmaiņas seminārā guva visaptverošu ieskatu par:

  • Pētījumu, tā īstenošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs un problemātikas prioritizēšanu rezultātiem;
  • dalībvalstu pieredzi un labās prakses piemēriem par SEVESO direktīvas prasību īstenošanu un pieejām SEVESO direktīvas prasību īstenošanas uzraudzības procesā Polijā un Itālijā;
  • problēmām/nepilnībām SEVESO direktīvas prasību īstenošanā, kas izriet no īstenošanas ziņojumiem;
  • tālāko SEVESO platformas attīstību;
  • iespējamajiem, nepieciešamajiem semināriem, ciešākas sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējam Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, kas izriet arī no dalībvalstu atbildēm, kas apkopotas Pētījumā.

Vides pārraudzības valsts biroja dalība seminārā tika organizēta pasākuma “Kompetenču laboratorija VPVB – 2023.gads” (Reģ.Nr.1-08/36/2023), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros.

LVAF logo