Green week

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) no 2023. gada 6. jūnija līdz 7. jūnijam piedalījās starptautiskajā konferencē, kas organizēta Eiropas Savienības Zaļās nedēļas 2023 ietvaros, un šogad veltīta diskusijām par “Net-Zero” virziena nodrošināšanu Eiropā.

Biroja dalības galvenais mērķis starptautiskajā konferencē bija iegūt informāciju un zināšanas saistībā ar ilgtspējīgu vides politiku, tajā skaitā ilgtspējīgu produktu (tostarp ES Ekomarķējuma produktu) patēriņu, kas tika pilnībā sasniegts.

Konferences laikā tika padziļināti apskatītas tādas tēmas kā “Net-Zero virziena sasaiste ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanās problemātiku pasaulē, aprites ekonomikas pamatprincipu praktiskajiem risinājumiem, kā arī citi ilgtspējas jautājumi.

Daži no būtiskākajiem secinājumiem, kas izrietēja no apskatīto tēmu loka un kalpos turpmākam darbam:

  • Pārejā uz zaļo (aprites) ekonomiku būtu jānodrošina vienlīdzīga pieeja veselīgai dzīves videi, vienlīdzīga attieksme finansējuma saņemšanai, vienlīdzīga pieeja darba vietām.
  • Aprites ekonomikas kontekstā viens no sarežģītiem vides mērķiem ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas sasniedzama tikai izvirzot ambiciozus mērķus globālā mērogā, kuri saistīti ar globālā patēriņa ieradumu maiņu.
  • Aprites ekonomikas mērķa un ilgtspējīga patēriņa mērķa sasniegšanai jāpadara ilgtspējīgi produkti pieejamāki, pievilcīgāki un redzamāki, lai mainītos sabiedrības uzskats, kas ir maldinošs, par to, ka ES ekomarķējuma produkti ir dārgāki par parastajiem produktiem.
  • Resursu ietaupījums panākams, ikvienam rīkojoties apzināti un atbildīgi ikdienas situācijās, piemēram, lietus ūdeņu izmantošana ielu laistīšanā, lauksaimniecībā un citur pierāda, ka šāds risinājums ļauj būtiski ietaupīt dzeramā ūdens patēriņu, kas bieži vien citādi tiek izmantots iepriekš minētajiem mērķiem.
  • Arvien vairāk aprites ekonomikas kontekstā tiek runāts arī par to, kādu ietekmi pāreja uz “Net-Zero” virzienu atstāj uz cilvēka psihosomatisko veselību. Galvenās kompetences, kas būtu nepieciešamas cilvēkam, lai tas izprastu likumsakarības aprites ekonomikas kontekstā: 1) izpratne (spēja saprast apkārt esošās sistēmas un kā tās veidojas, kas tās ietekmē, piemēram, spēja saprast, ka bīstamas vielas negatīvi ietekmē vidi), 2) kritiskā domāšana (spēja analizēt informāciju) un 3) sadarbības spējas un sevis apzināšanās.

Vides pārraudzības valsts biroja dalība starptautiskajā konferencē Eiropas Savienības Zaļās nedēļas ietvaros organizēta no pasākuma Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”” (Reģ. Nr. 1-08/40/2023), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros.

LVAF logo