EMAS logo

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka Eiropas Komisija 2023. gada 3. novembrī ir pārskatījusi EMAS rokasgrāmatu, kurā apkopota jaunākā informācija par EMAS reģistrācijas procesu, kā arī sasaisti ar:

Vairāk informācijas par pārskatīto EMAS rokasgrāmatu un EMAS pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.

 

*Priekšlikums - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937. Pilns teksts pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_15024_2022_REV_1&from=EN .

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2022/2464 (2022. gada 14. decembris), ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza Regulu (ES) Nr. 537/2014, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Direktīvu 2013/34/ES. Pilns teksts pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464&qid=1700134186259.