Vides pārraudzības valsts birojs , atsaucoties uz Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāta 2022. gada 16. septembra vēstulē Nr. DOOŚ-TSOOŚ.440.8.2015.19 sniegto informāciju, informē, ka ir uzsākta projekta pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Saskaņā ar iesniegto dokumentāciju, ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tiek izskatītas divas alternatīvas projekta realizācijas vietai, t.i.,

  1. alternatīva – Lubiatovo (Lubiatowo) – Kopalino (Kopalino) atrodas Hočevo (Choczewo) pašvaldības teritorijā (aptuveni 250 km no Latvijas Republikas robežas).
  2. alternatīva – Žarnoveca (Żarnowiec) atrodas Gņevino (Gniewino) un Krokovas (Krokowa) pašvaldību teritorijā (aptuveni 245 km no Latvijas Republikas robežas).

Tā kā Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāts ir lūdzis noteikt astoņu nedēļu garu termiņu sabiedriskai apspriešanai, rakstiskus komentārus un viedokli par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022. gada 20. novembrim Birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, e – pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis 67321173).

Projekta dokumentācijā ir pieejama arī:

https://gendyrochronysrodowiska-my.sharepoint.com/personal/teams8_gendyrochronysrodowiska_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fteams8%5Fgendyrochronysrodowiska%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FPPEA&ga=1