08.02.2024.

 

21.12.2023. 

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) ir saņēmis Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2023. gada 18. decembra vēstuli Nr. D8(E)-7110 “Konsultācijas ar ietekmēto valsti par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu inženiertehniskās infrastruktūras attīstības plānam Lietuvā”, kurā Latvijas Republikai pārrobežu ietekmes kontekstā lūgts iepazīties ar Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības plāna valsts nozīmes projektam “Inženierinfrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju sagatavošana Lietuvas Republikas teritoriālo ūdeņu un/vai Lietuvas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā daļās plānoto atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas elektrostaciju pieslēgšanai elektroenerģijas pārvades tīklam”(turpmāk – Plānošanas dokuments) stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – Stratēģiskais novērtējums) rezultātiem.

 

Lietuvas Republikas Vides ministrija, ir iesniegusi Plānošanas dokumenta Stratēģiskā novērtējuma vides pārskata kopsavilkumu (angļu valodā) un lūgusi Latvijas Republiku sniegt atbildi par to, vai plānojam piedalīties Stratēģiskā novērtējuma pārrobežu konsultāciju procesā.

Informējam, ka saskaņā ar 1991. gada 25. februāra Espo Konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstāProtokola par stratēģisko ietekmes uz vides novērtējumu (turpmāk – Protokols) 10. panta 1. daļu pārrobežu konsultācijas tiek uzsāktas, “ja izcelsmes puse uzskata, ka plāna vai programmas īstenošanai var būt būtiska pārrobežu ietekme uz vidi un arī uz veselību, vai arī pēc pieprasījuma saņemšanas no puses, kuru var būtiski ietekmēt”. Atbilstoši Protokola 10. panta 3. daļas nosacījumiem, “ja ietekmētā puse norāda, ka tā vēlas uzsākt konsultācijas, ieinteresētās puses uzsāk konsultācijas par plāna vai programmas īstenošanas iespējamajām pārrobežu ietekmēm uz vidi un arī uz veselību un par paredzamajiem risinājumiem, lai novērstu, samazinātu vai kompensētu šīs nelabvēlīgas ietekmes”.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju, Plānošanas dokumenta izstrādes mērķi ir:

  • noteikt teritorijas, kas nepieciešamas Lietuvas Republikas teritoriālo ūdeņu daļā vai Lietuvas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā plānoto atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas elektrostaciju pieslēgšanai sauszemes elektropārvades tīkla savienojumiem un saistītai infrastruktūrai;
  • nodrošināt iespējas elektroenerģijas pārvadei no atjaunojamās enerģijas elektrostacijām, kuras plānots attīstīt Lietuvas Republikas teritoriālo ūdeņu un/vai Lietuvas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā daļās uz sauszemes elektroenerģijas pārvades tīklu, īstenojot stratēģiskos mērķus – palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru Lietuvas iekšzemes enerģijas ražošanā un enerģijas galapatēriņa bilancē un samazināt atkarību no fosilā kurināmā importa.

Viens no Plānošanas dokumenta izstrādes uzdevumiem ir izvirzīt un salīdzināt alternatīvos risinājumus atkrastes vēja parku savienošanai ar sauszemes elektropārvades tīklu un saistīto infrastruktūru. Atbilstoši Plānošanas dokumenta vides pārskata kopsavilkuma 4.3. nodaļā “Pārrobežu ietekmes” ietvertai informācijai, “kabeļu ieguldīšana neietekmēs nekādas Latvijas Republikas teritorijā veiktās vai plānotās darbības, tai skaitā kuģošanu, zveju, atjaunojamās enerģijas infrastruktūras izbūvi vai derīgo izrakteņu ieguvi. Būtiskas negatīvas sekas pārrobežu kontekstā ziņojumā aplūkoto alternatīvu īstenošanas dēļ nav gaidāmas”.

Rakstiskus komentārus par Stratēģiskā novērtējuma rezultātiem, tostarp pārrobežu ietekmes aspektiem Birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis: 67321173) var iesniegt līdz 2024.gada 25.janvārim.