Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa

Derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguve derīgo izrakteņu atradnes "Laukāres” iecirknī "Dzelzīši” Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā

 

Ierosinātājs: SIA “OŠUKALNS”, reģistrācijas Nr. 45403003353, juridiskā adrese: Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV-5201; tālr. 65237711

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “55M”, reģistrācijas Nr. 40203145148.