Kampaņa_web baneris

Lai veicinātu izpratni par vides vadības un audita sistēmu (Environmental Management and audit scheme, (EMAS)) un atpazīstamību plašākā sabiedrībā, kā arī sekmētu ciešāku savstarpējo sadarbību, Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) 2022. gadā īsteno pasākumu (projektu) “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS””.

Projekta ietvaros  2022. gada  7. jūnijā  Birojs aicināja ieinteresētās valsts organizācijas, potenciālos verificētājus un uzņēmējus pievienoties darba grupu semināriem, lai skaidrotu EMAS, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulu (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (Regula) un tās ieviešanas procesu.

Savukārt 2022. gada 12. jūlijā un 31. augustā Birojs kopā ar darba grupu strādāja pie EMAS problēmjautājumu un politikas atbalsta instrumentu apzināšanas.

Jau gandrīz 30 gadu garumā EMAS ir nodrošinājusi risinājumus uzņēmējdarbības ilgtspējas veicināšanai Eiropā saskaņā ar Eiropas vides politikas mērķiem.

2022. gada oktobrī un novembrī Birojs strādās pie EMAS koncepcijas (attīstības stratēģijas un rīcības politikas) izstrādes,  izmantojot darba grupās iegūtos secinājumus par Regulas Nr. 1221/2009  ieviešanas izaicinājumiem un potenciālajiem risinājumiem, kas panākti kopīgās diskusijās ar uzņēmumiem un organizācijām.

Diskusiju rezultātā tika izvirzītas prioritātes un noskaidrots, ar kādiem instrumentiem iespējams sasniegt lielāku uzņēmumu un organizāciju EMAS reģistrāciju skaitu Latvijā.

Birojs pateicas ieinteresētajām valsts organizācijām, potenciālajiem verificētājiem un uzņēmējiem par ieguldījumu un dalību semināru un darba grupās, sniedzot vērtīgu ieskatu, lai sekmētu EMAS ieviešanas stratēģijas izveidi.

Vides pārraudzības valsts biroja kontaktpersona EMAS jautājumos:

Zane Zaķe 

Vecākā eksperte 

Starptautiskās sadarbības jautājumos 

Tālrunis: +371 67770820 

Mob.: +371 28368177

zane.zake@vpvb.gov.lv  

www.vpvb.gov.lv  


Semināri tika veikti projekta ietvaros “Izglītojoša kampaņa “Iepazīsti EMAS”” (Projekta Nr.1-08/32/2022), kas finansēts/a no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem, ietvaros (Vienošanās Reģ.Nr. 6-1/22/37).