Sabiedriba

Vides pārraudzības valsts birojs atgādina uzņēmumiem, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi61. punktam noteiktajos gadījumos, pirms rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentācijas iesniegšanas Birojā nepieciešams veikt rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentācijas publisko apspriešanu.

Rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentācijas (drošības pārskata un arī rūpniecisko avāriju novēršanas programmas (RANP)) publiska apspriešana nepieciešama jauniem objektiem (ja nav bijis ietekmes uz vidi novērtējums), esošiem uzņēmumiem, kuri kļūst par Ministru kabineta noteikumu Nr. 131 subjektiem un rūpniecisko avāriju riska objektiem, kuros paredzētās izmaiņas atbilst šo noteikumu 26. punktā norādītajām izmaiņām.

Uzņēmumiem Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnē pieejamas Vadlīnijas Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas un drošības pārskata sagatavošanai, kur sīkāk aprakstīts publiskās apspriešanas process un nozīme.

Konsultācijas rūpniecisko avāriju riska novēršanas jautājumos var saņemt, rakstot uz e-pastu: pasts@vpvb.gov.lv, norādot, ka rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas jautājumos vai zvanot pa tālruni +371 67 770 810.