Paziņojuma par derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguvi atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu precizējums

 

Derīgo izrakteņu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguvi atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma neklātienes apspriešanas termiņš ir pagarināts no 2022.gada 20.jūnija līdz 2022.gada 29. jūnijam.

Tiešsaistes videokonference notiks 29. jūnijā plkst. 18:00 platformā “Zoom”. Pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv/pazinojumi 28. jūnijā plkst. 10:00 un Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv

 

Paredzētās darbības nosaukums:  Derīgo izrakteņu ieguve smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnēs “Pieturdailes”, Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči” un Garkalnu pakalni”.

Ierosinātājs: SIA GARKALNI VV; Reģ. Nr. 40003579836

Iespējamās paredzētās darbības vieta:Ogres novads, Birzgales pagasts:

  1. derīgo izrakteņu atradne “Pieturdailes”, nekustamais īpašums “Pieturdailes” (kadastra Nr. 74440100136, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100146);
  2. derīgo izrakteņu atradne “Elksnīši VV”, nekustamais īpašums “Elksnīši VV” (kadastra Nr.  74440100130, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100026);
  3. derīgo izrakteņu atradne, “Garkalni - Līči”, nekustamais īpašums “Līči - 1” (kadastra Nr.  74440100124, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100124);
  4. derīgo izrakteņu atradne “Garkalnu pakalni”, nekustamais īpašums “Garkalnu pakalni” (kadastra Nr.  74440100138, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74440100148).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 24. augusta Lēmums Nr. 5-02/19.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: “SIA “Garkalni VV” plānotās smilts, smilts-grants un mālsmilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Elksnīši VV”, “Garkalni - Līči”, “Pieturdailes” un “Garkalnu pakalni” Birzgales pagastā, Ogres novadā”, 2022.gada 2.jūnijs.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv, un ziņojuma sagatavotāja mājaslapā SIA “Vides eksperti” www.videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2022. gada 20. jūnija plkst. 10:00.

Neklātienes apspriešana notiks no 2022. gada 20. līdz 29. jūnijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv.

Tiešsaistes videokonference notiks 29. jūnijā plkst. 18:00 platformā “Zoom”, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv/pazinojumi 28. jūnijā plkst. 10:00 un Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv .

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par novērtējuma ziņojumu var iesūtīt līdz 2022. gada 9. jūlijam:

 

Publicēts Ogres novada laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem” 2022. gada 22. jūnija izdevumā Nr.47 (1230).

Sākotnēji paziņojums tika publicēts Ogres novada laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem” 2022. gada 10. jūnija izdevumā Nr.44 (1227).