Ietekmes uz vidi novērtējums

Publicēts laikrakstā "Ziemeļlatvija" 2015. gada 03. jūlijā nr. ISSN 1407 - 5415

PAZIŅOJUMS

par derīgo izrakteņu atradnes „Dzeņi” iecirkņi „Kalna kades - 1” un “Kalna kades - 2” iztrādes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās apspriešanas uzsākšanu

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 11. jūnija lēmuma nr. 155, tiek uzsākta dolomīta atradnes „Dzeņi” iecirkņu „Kalna kades - 1” un „Kalna kades - 2” ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Īpašumi EG” (Reģ. Nr. 40103442701, Juridiskā adrese: “Piekalni” Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5022, tālr. 65058985).

Tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve dolomīta atradnē „Dzeņi” iecirkņos „Kalna kades - 1” un „Kalna kades - 2”, kadastra numuri 9458 007 0075; 9458 007 0076; 9458 007 0077. Atradne atrodas Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā. Paredzētā dolomīta atradnes platība – 39,35 ha, dziļums līdz 6 m. Ieguvi paredzēts veikt pazeminot gruntsūdens līmeni. Dolomīta slāņa irdināšanai tiks izmantots ekskavators vai hidrauliskais āmurs. Nepieciešamības gadījumos tiks veikta dolomīta spridzināšana.

Paredzētā darbība atbilst 2008. – 2020. gada Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojumam.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 16. jūlijā, plkst. 17.00 Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713.

No š.g. 03. jūlija līdz 23. jūlijam sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzētas darbības iespējamo ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv ). Plašāku informāciju (Vides pārraudzības valsts biroja lēmums) par paredzēto darbību var atrast Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā: www.smiltene.lv., kā arī uz vietas Smiltenes novada pašvaldības telpās, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729, un Grundzāles pagasta pārvaldes telpās, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713, darba darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

SIA „Īpašumi EG”

Tālr. 29499443