Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve Bārtas pagastā esošajos īpašumos “Atvaru karjers” un “ Krūtes Strazdi”.

Ierosinātājs: SIA ”A-Land”, reģ. Nr. 52103037961 (jur. adrese Līvas iela 5, Liepāja, LV-3411, tel. Nr. 29428270)  un SIA “CTB KARJERI”, reģ. Nr. 42103036324 (jur. adrese “Krūtes Zundi”, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3484, tel. Nr. 63481168).

Paredzētās darbības vieta: Atradne „Atvari” atrodas īpašumā „Atvaru karjers” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6444 003 0098) Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novadā un atradne “Krūtes Strazdi” atrodas īpašumā “Krūtes Strazdi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 64440030159) Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Informācija par IVN procedūru: lēmums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts ar Valsts vides dienesta Liepājas (kopš 2020. gada 1.novembra reorganizēta kā Kurzemes) reģionālā vides pārvaldes 2020. gada 23. oktobra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. LI20SI0049 (SIA “A-Land”), ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvaldes 2021. gada 5. februāra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. KU21SI0014 (SIA “CTB Karjeri”).  Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 3. marta lēmumu Nr. 5-02/5 nolemts, ka SIA “A-Land” paredzētā darbība un SIA “CTB Karjeri” paredzētā darbība novērtējamas apvienotā procedūrā.

2021. gada 25. maijā Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/7 ziņojuma sagatavošanai. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums par smilts-grants un smilts atradnes “Atvari” rietumu daļas un smilts-grants atradnes “Krūtes Strazdi”  ierīkošanu, izstrādi un rekultivāciju Dienvidkurzemes novadā, Bārtas pagastā sagatavots 2022. gada februārī.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (Ziņojums) Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) iesniegts 2022. gada 24. martā. Ņemot vērā VPVB 2022. gada 18. maija vēstulē Nr. 5-01/561/2022 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” dotajām norādēm par Ziņojumā nepieciešamo papildinformāciju un precizējumiem, sagatavota  jauna Ziņojuma redakcija.

VPVB 2023. gada 18. janvārī tika nosūtīts aktualizētais Ziņojums un tā pielikumi.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss”

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un ar to saistītie dokumenti pieejami SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” mājaslapā https://vidgeoserviss.lv/pazinojumi-2/

kā arī vietnē https://failiem.lv/u/ha9ehdxqd

Jautājumu gadījumā, visi tiek aicināti sazināties ar IVN izstrādātajiem pa tālruni 25182100.