Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa

aredzētās darbības nosaukums: dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ogres novadā, nekustamajā īpašumā “Granāti”.

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Granāti” (kadastra Nr. 7494 008 0046 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7494 008 0068) Ogres novada Tīnūžu pagastā

Ierosinātājs: SIA "Granāti Pluss" (Reģ. Nr. 40103940438, adrese: Eksporta iela 10 - 11, Rīga, LV-1045)

Informācija par IVN procedūru: Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2017. gada 25. maijā ir sagatavojusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RI17SI0046, kurā ietverts lēmums piemērot IVN procedūru dolomīta un smilts ieguvei un dolomīta šķembu ražošanai atradnē “Granāti”. Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam izsniedza Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 12. decembrī. Ziņojums „Dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”” sagatavots 2020. gada novembrī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2020. gada 20. novembra līdz 21. decembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2020. gada 3. decembrī plkst. 16:00. Aktualizētais ziņojums pēc VPVB komentāru saņemšanas sagatavots 2021. gada 4. jūnijā.  

2022. gada 28. janvārī atbilstoši VPVB 23.07.2021. vēstulei Nr. 5-01/721 un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 54. punktam, IVN ziņojuma aktuālā redakcija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē www.environment.lv