Ietekmes uz vidi novērtējums

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nekustamajā īpašumā “Granāti”.

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Granāti” (kadastra Nr. 7494 008 0046 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7494 008 0068) Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā

Ierosinātājs: SIA "Granāti Pluss" (Reģ. Nr. 40103940438, adrese: Eksporta iela 10 - 11, Rīga, LV-1045)

Informācija par IVN procedūru: Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2017. gada 25. maijā ir sagatavojusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RI17SI0046, kurā ietverts lēmums piemērot IVN procedūru dolomīta un smilts ieguvei un dolomīta šķembu ražošanai atradnē “Granāti”. Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam izsniedza Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 12. decembrī. Ziņojums „Dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”” sagatavots 2020. gada novembrī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2020. gada 20. novembra līdz 21. decembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2020. gada 3. decembrī plkst. 16:00. Aktualizētais ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas sagatavots 2021. gada jūnijā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 4. jūnijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes ELLE sadaļā “aktualitātes”.