Ietekmes uz vidi novērtējums

Publicēts 2020. gada 20. novembrī Ikšķiles novada pašvaldības laikraksta "Ikšķiles vēstis" numurā Nr. 12 (316),

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nekustamajā īpašumā “Granāti”.

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Granāti” (kadastra Nr. 7494 008 0046 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7494 008 0068) Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā

Ierosinātājs: SIA "Granāti Pluss" (Reģ. Nr. 40103940438, adrese: Juglas iela 49-52, Rīga, LV-1064)

Informācija par IVN procedūru: Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2017. gada 25. maijā ir sagatavojusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RI17SI0046, kurā ietverts lēmums piemērot IVN procedūru dolomīta un smilts ieguvei un dolomīta šķembu ražošanai atradnē “Granāti”. Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam izsniedza Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 12. decembrī. Ziņojums „Dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”” sagatavots 2020. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 20. novembra līdz 21. decembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2020. gada 3. decembrī plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes publicēto saiti.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācijas) būs pieejama līdz 10. decembrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību tiks sniegtas līdz 11. decembrim plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Sakarā ar to, ka sanāksme notiek attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, attiecīgi arī ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties attālināti:

1) Ikšķiles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ikskile.lv;

2) ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv .

Problēmu vai kaut kādu neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, visi tiek aicināti sazināties ar IVN izstrādātajiem pa tālruni +371 67242411.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2020. gada 21. decembrim var iesniegt SIA "Granāti Pluss", sūtot tos uz adresi Eksporta iela 10-11, Rīga, LV-1045 (elektroniskā pasta adrese: granatisia@gmail.com ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).