Ietekmes uz vidi novērtējums

Publicēts laikraksta "Ventas balss" 2019.gada 19.decembra numurā

Paziņojums par ietekmes novērtējuma ziņojuma uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei

Paredzētās darbības nosaukums: meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūve.

Paredzētās darbības vieta: nekustamā īpašuma “Klāņu meži” (kadastra numurs 9866 010 0093) zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem: 9866 008 0051; 9866 008 0050; 9866 009 0069 Tārgales pagasta, Ventspils novadā.

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži” (reģ. Nr. 40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004; tālr. 67610015).

Biroja lēmums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju nepieciešamību: 17.07.2017.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: “Ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējums meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei”, 17.12.2019.

Ziņojuma sagatavotājs: AS „Latvijas valsts meži”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta: Sabiedriskā apspriešana notiks 2020. gada 9. janvārī no plkst. 17:15 līdz 19:15 Tārgales pagasta pārvaldē, adrese: “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

1) AS “Latvijas valsts meži” interneta mājas lapā: www.lvm.lv (https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/ietekmes-uz-vidi-novertejums/pazinojumi)

2) AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes reģiona klientu centrā, adrese: Parka iela 1, Dundaga, Dundagas novads, LV – 3270, darba dienās no plkst 08:30 līdz 12:30 un no plkst. 13:00 līdz 17:00.

3) Ventspils novada pašvaldībā.

Rakstisku priekšlikumus iesniegšana: līdz 2020. gada 21. janvārim uz šādām adresēm:

1) Vides pārraudzības valsts birojs – Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv

2) AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes reģions - Parka iela 1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270, tālrunis: 63237824, elektroniskā pasta adrese: lvm@lvm.lv