Ietekmes uz vidi novērtējums

Publicēts laikrakstā "Rīgas Apriņķi avīze" 2015.gada 29.maijā

Paziņojums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – Dabas parku „Piejūra” novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: SIA „Lilastes kāpas” ēku/būvju, infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūve nekustamajos īpašumos „Emīlijas” un „Amandas”, Lilastē, Saulkrastu novadā.

Paredzētās darbības vieta: nekustamajos īpašumos „Emīlijas” (kadastra numurs 8033 004 0517) un „Amandas” (kadastra numurs 8033 004 0518), Lilastē, Saulkrastu novadā.

Ierosinātājs: SIA „Lilastes kāpas” (Reģ. Nr. 40003715150, adrese: Mazā Skolas iela 2-1, Rīga, LV-1050).

Informācija par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 8-n par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 9.decembrī, novērtējuma programma izsniegta 2014. gada 16. oktobrī. Ziņojums „SIA „Lilastes kāpas” ēku/būvju un inženierkomunikāciju izbūves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra” novērtējums” sagatavots 2015. gada maijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 16. jūnijā plkst. 17:00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Ar ziņojumu var iepazīties Saulkrastu novada domē, Apmeklētāju pieņemšanas centrā (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti) darba laikā, kā arī ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2015. gada 29. jūnijam var iesniegt SIA „Lilastes kāpas”, sūtot tos uz adresi Mazā Skolas iela 2 – 1, Rīga, LV-1050 (tālr. 67358095, elektroniskā pasta adrese: info@makslasbanka.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).