Ietekmes uz vidi novērtējums

(Natura 2000) dabas liegumu „Popes zāļu purvs” novērtējums” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.


Paziņojums par izstrādāto ietekmes uz NATURA 2000 novērtējuma ziņojumu „Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija nekustamajā īpašumā „Dambkalni” – ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Popes zāļu purvs” novērtējums”

Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 9.augustā ir pieņēmis lēmumu Nr.3-n par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu ierosinātai darbībai – smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Ventspils novada, Popes pagasta, nekustamā īpašuma „Dambkalni” zemes gabalos ar kadastra Nr.9856 0030363, Nr.9856 003 0277 un nekustamā īpašuma “Vecumi” zemes gabalos ar kadastra Nr.9856 003 0044 un Nr.9856 003 0046.

Darbības ierosinātājs: SIA „ADR Loģistika”” (reģistrācijas Nr. 41203025614), Iecavas iela 39, Ventspils, LV-3602.

Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministra kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 300 „Kārtība, kādā novērtējuma ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja sniegtajam lēmumam Nr. Nr.3-03/1222 2016. gada 29. septembrī, SIA “Firma L4” ir sagatavojusi aktualizēto novērtējuma ziņojumu „Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija nekustamajā īpašumā „Dambkalni” – ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Popes zāļu purvs”” (2017. gada 4. oktobris).

Aktualizētais Ziņojums Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2017. gada 5. oktobrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas

iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180.

Ar sagatavotā Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties SIA „Firma L4” interneta vietnē:

http://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/