Paredzētās darbības nosaukums:  Kūdras ieguves lauku paplašināšana “Kaigu purva” kūdras atradnē Jelgavas novada, Kalnciema pagastā

Paredzētās darbības vieta :   Jelgavas novada nekustamā īpašumi vai to daļas - „Poķi” (kadastra Nr. 54310030093); “Viršu purvs” (kadastra Nr. 54310030170); “Perspektīvais kūdras un māla karjers” (kadastra Nr. 54310030226) un „Gulbīši” (kadastra Nr. 54310020434).

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29394304, e-pasta adrese info@laflora.lv

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 28. decembra lēmumu Nr.5-02/20, paredzētajai darbībai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2019. gada 8. maijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2022. gada jūlijā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2022. gada 7. jūlija līdz 9. augustam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2022. gada 28. jūlijā plkst. 17:30.

Aktualizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2022. gada 28. decembrī.

Ietekmes uz vidi ziņojumu sagatavoja: SIA “Laflora”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā saistītajiem pielikumiem var iepazīties SIA “Laflora” tīmekļa vietnē – www.laflora.lv.