Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts Valmieras novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 18.09.2023. Nr.9 (27) un laikrakstā “Liesma” 15.09.2023. Nr. 106.

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 18. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/21/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai – vēja elektrostaciju parka “Lode” izbūvei Valmieras novada Lodes un Ipiķu pagastos.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Utilitas Wind”, reģistrācijas numurs  40203411869, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, LV-2167.

Vēja parkā ir plānots izbūvēt lūdz 20 jaunas vēja elektrostacijām, kuru kopējā jauda varētu sasniegt 144  MW. Vēja parka būvniecības iespējas tiks vērtētas Valmieras novada Lodes pagasta nekustamajos īpašumus ar kadastra Nr. 96680010036, 96680020011, 96680040012, 96680010007, 96680010085, 96680010054, 96680010010, 96680010007, 96680010002, 96680010098, 96680010085, 96680010003, 96680010085, 96680010045, 96680010074, 96680010124, 96680010018, 96680010045, 96680010010, 96680040021, 96680010004, 96680010003, 96680040021, 96680010034, 96680010075, 96680010001, 96680010080, 96680010074, 96680030035, 96680010035, 96680020077, 96680010079, 96680010071, 96680010120. Ipiķu pagastā zemes vienībā ar kadastra Nr. 96560030158 plānota jaunas apakšstacijas būvniecība.  

Šobrīd SIA “Utilitas Wind” ir identificējusi teritoriju, kurā vēja parks varētu tikt izvietots. Plānoto vēja elektrostaciju precīzs novietojums un kopējais skaits tiks noteikts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu par paredzētās darbības ietekmi uz vidi.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešanas process notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 18. septembra līdz 11. oktobrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā 2023. gada 2. oktobrī plkst. 18:00. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukciju tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 9. oktobrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi lode@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

 

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 2023. gada 18. septembri, var iepazīties:

•             Valmieras novada pašvaldībā (adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads) darba laikā;

•             Rūjienas apvienības pārvaldes Lodes pagasta pakalpojumu centrā (adrese: "Lieplejas", Lode, Lodes pagasts, Valmieras novads) darba laikā;

•             Rūjienas apvienības pārvaldes Ipiķu pagasta pakalpojumu centrā (adrese: "Papardes", Ipiķi, Ipiķu pagasts, Valmieras novads) darba laikā;

•             SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi lūdzam sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2023. gada 11. oktobrim.