Ietekmes uz vidi novērtējums

Publicēts laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze" 2014.gada 12.augustā

Paziņojums par izstrādāto novērtējuma ziņojumu „Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” novērtējums”

Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamu dabas teritoriju (Natura 2000) –dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” procedūra paredzētajai darbībai Sējas novada, nekustamajā īpašumā „Dzelves purvs” (zemes kadastra Nr. 80920030084), tika piemērota ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr.7-n 2013.gada 5.novembrī.

Darbības ierosinātājs: SIA „Pabažu kūdra” (reģistrācijas Nr.40103100480), Skultes iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV – 2161.

Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu", Ministra kabineta noteikumiem Nr. 300 „Kārtība kādā novērtējuma ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 4.decembrī izsniegtajiem nosacījumiem SIA „Firma L4" ir sagatavojusiziņojumu „Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Dzelves – Kroņa purvs” novērtējums” (11.08.2014).

Ar ziņojumu var iepazīties:

  • Sējas novada pašvaldībā, „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads LV - 2142, tālr. 67977739, pirmdienās 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 un ceturtdienās 9.00-12.00
  • SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.l4.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta: 2014.gada 27.augustāplkst.16:00 Sējas novada kultūras namā, Sējas pagastā, Sējas novadā.

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un līdz 2014.gada 12.septembrim iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un SIA „Firma L4” (Jelgavas iela 90, Rīga, LV - 1004, tālrunis 67500180, e - pasta adrese firmal4@l4.lv, mājas lapas adrese www.l4.lv).