Atsaucoties uz Igaunijas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju, Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka ir uzsākta paredzētās darbības “Jūras vēja elektrostaciju parka “Saare-Liivi 5” būvniecība Rīgas jūras līcī Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos” pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana, kas notiks līdz 2022. gada 24. oktobrim.

Saskaņā ar Igaunijas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju darbības norises vieta tuvākajā punktā atrodas aptuveni 40 km attālumā Latvijas Republikas robežas, Pērnavas apriņķa jūras zonā. Sākotnēji plānoto līdz 299 vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) izbūves vietā tiek izskatīta alternatīva līdz 160 VES būvniecībai (katras VES jauda 14 – 20 MW).

Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2022. gada 12. oktobrī plkst.17:00 Team platformā:

(https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODRjZmYyZTItNmI1Ny00NTc5LWIzZWItN2RjZjUwYWQ3Y2U2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286e27cd0-cc83-498d-868b-504f5bc91cb1%22%2c%22Oid%22%3a%2228364391-5aa6-4d10-8ff6-70fed5c95ce2%22%7d).

Sanāksmē tiks nodrošināti tulka pakalpojumi.

Rakstiskus komentārus un viedokli par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2022. gada 24. oktobrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045, pasts@vpvb.gov.lv , tālrunis 67321173.