Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka, saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 640 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tiek uzsākta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

Vienlaikus ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju, publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 17. janvāra līdz 2022. gada 15. februārim.

Teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksmes notiks klātienē, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldību un ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības.

Publiskās apspriešanas sanāksmes, nodrošinot vispārējo un specifisko epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu, notiks:

  • 2022. gada 1. februārī plkst. 18.00 Jūrmalas domē, Jomas ielā 1/5 (epidemioloģiski nedrošā režīmā);
  • 2022. gada 2. februārī plkst. 18.00 Jūrmalas domē, Jomas ielā 1/5 (epidemioloģiski drošā režīmā, veicot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju);
  • 2022. gada 3. februārī plkst. 18.00 Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110 (epidemioloģiski drošā režīmā, veicot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju);
  • 2022. gada 3. februārī plkst. 19.30 Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110 (epidemioloģiski nedrošā režīmā).

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē un informācijas saņemšanai par sanāksmes norisi lūdzam iepriekš pieteikties:

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas "Zemes nama" ēkas vestibilā (Edinburgas prospektā 75). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku. Pieņemšana klātienē tikai galējas nepieciešamības gadījumā apmeklētajiem ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. E-pasta adrese vai tālrunis apmeklējuma pieteikšanai: ilze.karjuse@jurmala.lv, tālrunis 67754071; rita.ansule@jurmala.lv, tālrunis 29425622; viktorija.kirsteine@jurmala.lv, tālrunis 67753744; solvita.beitane@jurmala.lv, tālrunis 67751590.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās (3.0) redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī Vides pārskatu var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (sadaļas saitē “Iesniegt priekšlikumu”).

Ņemot vērā iespējamās izmaiņas saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47, Rīga, LV-1011, tālrunis 67860311, elektroniskā pasta adrese: metrum@metrum.lv.