Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka, saskaņā ar Jūrmalas domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.393 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (5.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tiek uzsākta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

Vienlaikus ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju, publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2023.gada 19.maija līdz 2023.gada 19.jūnijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 31.maijā plkst.18:00, Jūrmalas domes sēžu zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē un informācijas saņemšanai par sanāksmes norisi, lūdzam iepriekš pieteikties:

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās (5.0) redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī Vides pārskatu var iepazīties:

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Pieņemšana klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 67754071 vai 25638713, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47, Rīga, LV-1011, tālrunis 67860311, elektroniskā pasta adrese: metrum@metrum.lv.