Ietekmes uz vidi novērtējums

Publicēts laikrakstā “Ventas balss” 2015. gada 20. jūlijā, Nr. 133.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 5. jūnijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 146 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšanai un īslaicīgai uzglabāšanai AS „Kālija parks” kupolveida noliktavās, Dzintaru ielā 41, Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā (kadastra Nr. 27005240001).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS „Kālija parks” (adrese: Dzintaru iela 41, Ventspils, LV-3602).

Paredzētās darbības ietvaros ir plānots palielināt pārkraujamā amonija nitrāta apjomu no 300 000 t/gadā līdz 500 000 t/gadā, vienlaikus paredzot iespēju īslaicīgi uzglabāt amonija nitrātu kupolveida noliktavās, izvērtējot divas Paredzētās darbības alternatīvas:

1. alternatīva - amonija nitrātu plānots uzglabāt 2 (divās) kupolveida noliktavās, vienlaikus uzglabājamais maksimālais apjoms 20 000 t, dzelzceļa vagonu izkraušana paredzēta izkraušanas mezglā, bet iekraušana kuģos 4a. piestātnē, plānotais pārkraušanas apjoms no dzelzceļa vagoniem uz kuģi 300 000 t/gadā, bet no dzelzceļa vagoniem īslaicīgai uzglabāšanai kupolveida noliktavās, bet pēc tam kuģī - 200 000 t/gadā,

2. alternatīva - amonija nitrātu plānots uzglabāt 4 (četrās) kupolveida noliktavās, vienlaikus uzglabājamais maksimālais apjoms 40 000 t, dzelzceļa vagonu izkraušana paredzēta divos izkraušanas mezglos, bet iekraušana kuģos 4. un 4a. piestātnē, plānotais pārkraušanas apjoms no dzelzceļa vagoniem uz kuģi 100 000 t/gadā, bet no dzelzceļa vagoniem īslaicīgai uzglabāšanai kupolveida noliktavās, bet pēc tam kuģī - 400 000 t/gadā.

Š.g. 3. augustā Ventspils reģionālās vides pārvaldes telpās, Dārzu ielā 2, Ventspilī, plkst. 16.00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Ventspils pilsētas domē Jūras iela 36, Ventspilī, Iedzīvotāju informācijas centrā Tārgales iela 4, Ventspilī (Pārventas bibliotēkas 1. stāvs) darba laikā un tīmekļa vietnē www.ventspils.lv, un SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 10. augustam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.