Paziņojums par IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai, SIA “Vides resursu centrs”

Publicēts: 16.08.2023., papildināts 07.02.2024.

Paredzētās darbības nosaukums: Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai.

Ierosinātāja: SIA “Vides resursu centrs”, reģistrācijas Nr. 40203040830, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009.

Paredzētās darbības vieta: Nekustamā īpašuma “Dārzi Mežrozīte” (kadastra Nr.8096 002 0186) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0186 un nekustamā īpašuma “Mežinieki” (kadastra Nr. 8096 002 0185) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8096 002 0185, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 14. janvāra lēmums Nr. 5-02/3/2022.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un tā sagatavotājs: Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2023. gada augusts) sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai 2023. gada 14. augustā.

2024. gada 7. februārī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums papildināts un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta tā 2. redakcija.

Ziņojuma redakcija pēc sabiedriskās apspriešanas pieejama SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-ivn-zinojuma-iesniegsanu-vides-parraudzibas-valsts-biroja-atzinuma-sanemsanai-sia-vides-resursu-centrs.html