Saskaņā ar 1991. gada 25. februāra Espo Konvencijas "Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā" protokola par stratēģisko ietekmes uz vides novērtējuma 10. pantu Dānijas Vides ministrijas informē par plānošanas dokumenta Kopenhāgenas pilsētas un Austrumu ostas infrastruktūras attīstības plāna Dānijā (turpmāk – Plānošanas dokuments) izstrādi.